Kirghiz 2

  • ㆍISBN : 8983147792
  • ㆍPages : 375

Суу жана Рух Жакшы kабарына кайтpылып келүү

Paul C. Jong

Мен нукуралык илимий эмес китептердин баасын кјтјрјт деп ойлоймун.I Биздин китептер бул чыныгы нукура китептер. Алар биздин убактагы Ыйсанын Жакан Чјмілдіріічі аркылуу чјміліісінін сырларын ачып беріі боюнча эѕ алгачкы китептер. Жыйын жаѕы башталганда, баштапкы жыйында Ыйса Машайактын туулган кінін майрамдашчу эмес. Биринчи жыйындагы машайакчылар Ыйсанын элчилери менен бирге Январь айынын алтысын Ыйсанын Иордан дарыясынын Жакан чјмілдірічі аркылуу чјмілгјн кіні деп гана эстешчі. Алар јздјрінін ишениминде эмне ічін Ыйсанын чјміліісінј мынчалык тереѕ маани беришкен? Биздин китеп ошол суроого туура жооп берет. Мунун жообу шакирттердин машайакчылык салттарынын ачкычы болуп эсептелет. Биздин китебибиздин негизги темасы бул Ыйсанын чјміліісінін жана суу жана Рухтун жакшы кабарынын сыры жјніндј (Жакан 3:5). Бул машайакчылыктан сырткаркы нерсе эмес, тескерисинче бардык машайакчылардын тіп нускасы. Биздин темалар100% Ыйык Жазуунун негизинде жана салттар менен жашап калган машайакчыларды суу жана Рух жакшы кабарын сезіігј чоѕ тірткі берет. Бул китебибиздин негизи Ыйык Жазуудан чындыкты издеп жана жаѕылып калгандар жјніндј болмокчу.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.