Cebuano 16

  • ㆍISBN : 8983142588
  • ㆍPages : 508

Mga Pagpanudlo sa mga taga-Galacia - Gikan sa Lawasnong Pagtuli Ngadto Sa Pagtulon-an sa Paghinulsol (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ang Pagtulon-an sa Paghinulsol Igo na Paghimo Kaninyo nga Makakuha sa Espirituhanong Balatian.

Ang katawhan sa tibuok kalibutan nahadlok sa lala nga sama sa SARS, tungod kay sila malagmit mamatay pinaagi sa pagka-abong sa maong dili makita nga lala. Maingon man usab, ang mga Kristohanon niining mga adlawa sa tibuok kalibutan nagpatay sa ilang mga lawas ug mga espiritu pinaagi sa pagkanatakbuyan uban sa doktrina sa paghinulsol. Kinsay nahibalo nga ang doktrina sa paghinulsol ingon niana ka dakung sayop? Nasayod ba kamo kinsa ang naghimo sa mga Kristohanon nga mahulog ngadto sa walay kinutubang espirituhanong kalibog? Sila mao ang Kristohanong mga makasasala sa ilang kaugalingon nga nagtanyag og mga pag-ampo sa paghinulsol matag adlaw aron mahinloan sa ilang linawas nga kasal-anan samtang nagaangkon nga nagsalig kang Kristo Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Busa, kamo kinahanglan modawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag sa Dios kanato sa orihinal. Kamo kinahanglan dili mamuhi sa bulahan nga kahigayonan sa pagpakatawo pag-usab. Ang tanan kanato kinahanglan mahimong gawasnon gikan sa espirituhanong kalibog pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu. Kita motan-aw sa masanag nga kahayag sa Kamatuoran, nga mitungha pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, human moikyas gikan sa langub-agianan sa espirituhanong kalibog.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.