Cebuano 19

  • ㆍISBN : 8983146486
  • ㆍPages : 449

Mga Pagpanudlo diha sa Ebanghelyo ni Juan (Ⅱ) -Ang Gugma sa Dios Gipadayag pinaagi kang Jesus, Ang Bugtong Anak (II)

Paul C. Jong

Ang Gugma sa Dios Gipadayag Pinaagi kang Kristo Jesus


Nahasulat kini, "Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak sa Dios nga pinangga kaayo sa Amahan nga maoy nagpaila Kaniya" (Juan 1:18). Unsa ka hingpit ang pagpadayag ni Jesus sa gugma sa Dios alang kanato! Unsa ka hingpit ang pagpahilikay ni Jesus kanato! Unsa ka hingpit sa Kamatuoran sa kaluwasan ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu! Wala gayud kita magmahay sa pagdawat sa atong kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus, nga mianhi pinaagi sa tubig ug dugo (1 Juan 5:6).Ako maglaum nga ang tanan kaninyo mosalig kang Kristo Jesus kinsa nagpadayag sa gugma sa Dios, magbantay sa pagtuo sa Iyang gugma diha sa inyong mga kasingkasing, ug magkinabuhi matag adlaw alang sa kaayohan sa pagpakatap niana nga gugma. Ako maglaum nga ang tanan kaninyo makabaton sa panalangin sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagpakighibalag sa Dios pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.