Bemba 1

  • ㆍISBN : 8983146869
  • ㆍPages : 392

BUSHE WALIFYALWA ICINE CINE LIBILI KU MENSHI NO MUPASHI?

Paul C. Jong

Pakati ka mabuku ya Cikristu ayo yali kulembekapo pa za kubabikaso, ili ni buku mu nyengo yithu kupharazga uthenga wa maji na Mzimu kwa kuyana na Malembo. Muntu wanganjira cara mu Ufumu wa Kucanya kwambura kubabikaso na maji na Mzimu. Ukubabikaso cikuŋanamula kuti wakwananga wakuponoskeka ku zakwananga za mu umoyo wake wose pa kupulikana mu ubapatizo wa Yesu na ndopa Zake pa Mphinjika. Tiyeni tipulikane mu uthenga wa maji na Mzimu na kunjira mu Ufumu wa Kucanya nga mbarunji bambura kwananga.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.