Oromo 3

  • ㆍISBN : 8983147865
  • ㆍPages : 382

Hafuura Qulqulluu Isa Na Keessa Jiraatu - Karaa Kufaatii irraa bilisa ta'een Attamitti akka Hafuura Qulqulluu Fudhatan

Paul C. Jong

Kiristaanummaa bara si'anaa keessatti, mareen irra deddeebi'amee ka'u waa'ee fayyinaa fi waa'ee Hafuurrii Qulqulluun nama keessa jiraachuu ti. Haa ta'u iyyuu malee, waa'ee mata duree kana lamaanii sirriitti kan beekan namoota muraasa ta'u. Rakkoo guddaan, caaffanni macaafa qulqulluu irratti hundaa'anii waa'ee kanaa kana barsiisu dhabamuu isaa ti. Kitaaboleen macaafa qulqulluu irratti hundaa'ee waa'ee dinqisiifannaa kennaa hafuura qulqulluu fi waa'ee jireenya Hafuura Qulqulluun guutamuu kan ibsan hedduu tu jiru. Garuu eenyu iyyuu ija jabaatee, "Amanaan tokko attamitti Hafuura Qulqulluu fudhata?" Maaliif? Kan jedhu irratti namni madaallii guutee barsiisu hin kaane sababiinsaas waa'ee isaa beekumsa ga'aa sababa hin qabaanneef. Akkuma raajichi Hosi'aa "Sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleefameera," jedhee iyyee dubbatu, bara ammaa kanattis kiristaanoonni hedduun hafuura qulqulluu fudhachuuf jecha barsiisa amantii sobaa keessa of buusaniiru. Namoonni bayyeenis sadarkaa of qabuu dadhabuu bira yommuu ga'an Hafuura Qulqulluu fudhanna jedhannii ni amanu. Amantiin akkanaa amantii Kiristaanaa, qaallummaa (Shamanism) isa seexana irraa maddutti dabaluu dha yoo jenne raajessuu hin ta'u.Lubni Phaawulos Yoong barreessaan macaafaa dhugaa labsuuf ija jabummaa qaba. Inni mata duree kana isa barreesitoonni hafuuraa hedduun yeroo baayyeef baqatanii jiran safara guutee ni dubbata. Inni dursee "waa'ee lammaffaa dhalachuu" fi "nama keessa jiraachuun Hafuura Qulqulluu" maal akka ta'e ibsee, walitti dhufeenya olaanaa isaan qaban sirriitti ni kaa'a. Itti fufees waa'ee Hafuura Qulqulluu ibsuudhaan, "jireenya hafuuraa" ttii "attamitti akka hafuurota gargar baasan" ni barsiisa. Odeeffannoo dabalataaf, fuula weebii kana irratti kitaaba ba'u akka qorattuuf barreessaan kitaabichaa si gorsa.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.