Cebuano 20

  • ㆍISBN : 8983147628
  • ㆍPages : 406

Mga Pagpanudlo diha sa Ebanghelyo ni Juan (Ⅲ) - Kan-a ang Akong Unod Ug Imna ang Akong Dugo

Paul C. Jong

Si Jesus Naghatag Kanato sa Kinabuhing Walay Katapusan pinaagi sa Iyang Kaugalingong Unod ug Dugo


Ang Iglesia nagbantay sa duha ka mga sakramento nga gimando ni Jesus. Usa mao ang bautismo, ug ang lain pa mao ang Balaang Kaambitan. Kita makig-ambit sa Kaambitan aron pagpamalandong diha sa ebanghelyo sa Kamatuoran nga gipadayag pinaagi sa tinapay niini ug bino, sa paghinumdom niini nga ebanghelyo.Diha sa tulumanon sa Balaang Kaambitan, kita mokaon sa tinapay sa paghinumdom sa unod ni Jesus, ug moinom sa bino ingon nga seremonya sa Iyang dugo. Sa ingon, ang tinuod nga kahulugan sa Balaang Kaambitan mao ang pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Kamatuoran nga si Jesus nagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan ug naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Iyang kamatayon didto sa Krus. Apan, ang suliran mao nga halus ang tanang mga Kristohanon ang nakig-ambit sa Balaang Pakig-ambit lamang sa pagpakita, nga wala gani ing pag-amgo unsa ang gipasabot sa hugpong sa mga pulong, "Kay ang Akong unod tinuod nga kalan-on ug ang Akong dugo tinuod nga ilimnon" (Juan 6:55). Busa, diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita kinahanglan sa makausa pa motutok sa kahulugan sa mando ni Jesus sa pagkaon sa Iyang unod ug pag-inom sa Iyang dugo, ug mosalig niini.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.