Armenian 2

  • ㆍISBN : 8983148217
  • ㆍPages : 353

Վերադարձ Ջրի և Հոգու Ավետարանին

Paul C. Jong

Եկեք վերադառնանք ջրի և Հոգու ավետարանին: Աստվածաբանությունը և վարդապետությունը չեն կարող մեզ փրկել: Սակայն շատ քրիստոնյաներ դեռ շարունակում են հետևել դրանց և հետևաբար դեռ չունեն վերստին ծնունդ: Այս գիրքը պարզորեն խոսում է այն մասին, թե ինչպիսի սխալներ են ունեցել աստվածաբանությունը և վարդապետությունները, և թե ինչպես ճիշտ ձևով հավատալ Հիսուսին:

AUDIOBOOK
HY/02/Ch1_Վերստին Ծնվելու Սկզբնական Ավետարանի Իմաստը.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.