Madi 11

  • ㆍISBN : 8983148292
  • ㆍPages : 221

Lini A'i tro Maju dri 'i - Ta Ruledi Leti KRISTO dri iga ri 'i

Paul C. Jong

Ama `ba ziti Rubanga ni igenika ra ri `bati le, igeni ama a`i bajo lini Maju dri ri idri ri ka amani lini okpo endri si ri hwe au. A`dusi a`i aidri ri engwi ta asiti amadri ri iga loso rere ri `i, a`dusi ai cidru igeni ofu loso ta driba nzedi anda anda Rubanga dri ri idri rii au. Diani disi, kole ru anyetro kesu anda ani dii emiemi.A`dusi `bacidru lekaa Yesu Kristo ni nika ri `bati kolea cidru koniki ta anda anda Rubanga dri ri idri ote vua kole ka`iki ra, vua kolea kicaki anda anda dii vu ndutu dri, jo ani ani ku ri aisa cidru kaki evu kaki anda anda di esu vua kaki igenia kpe. Vua dria lejo Rubanga dri risi, kole enzi `ba cidru koni ta anda anda driaru ri idri ote. Vua kole kigeniki ani, a`dusi dii ovi aia anda anda Rubanga dri ri dujo aini a`i si ri `i.Ki a`i badia ma`di ka anda anda Rubanga dri ri esu Lejo driaru risi rii igenika ako, ma`di ka hwa alusa Opi ni a`i olule anini Aridipi dru ni kpe. Anyiba dria odaki dri a`i loku vua anda anda Rubanga dri ri nidi ote vua igenidia ra ri iga, a`dusiku `ba cidru anda anda Rubanga dri di igenika ra ri `bati kengwi `ba ole ta azika anini riidru wa rii ni. `Ba anda ta azika Rubanga ni jole dia di ka ta jo `ba engwika Rubanga andra anda aia anda anda Rubanga dri ri igenika si ri `batia dri ga. Ama engwi dria `ba anda a`i `ba riidru ni ama anda anda Rubanga dri di igenika si vua ama engwika `ba driaru anda riisi. A`dusi ama cidru ni oluka a`i Maju `a olujo risi ni a`du.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.