Tagalog 28

  • ㆍISBN : 8983148454
  • ㆍPages : 470

Mga Sermon sa Efeso (Ⅱ) - ANG GINAWA NG DIYOS NG TATLONG PERSONA PARA SA ATIN

Paul C. Jong

Alam Ba Ninyo Kung Ano ang Iglesia ng Diyos?

Sa pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, dapat palagiang bukas ang inyong espiritual na mga mata. Kung inyong nakamtan ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng tunay na pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, inyo sa gayong wastong makikilala ang Iglesia ng Diyos; kung hindi, wala kayong kakayahang malaman kung ano ang mga huwad na iglesia. Ngayon, itinatag ng Diyos ang Kanyang Iglesia sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Ang Iglesia ng Diyos ay ang pagtitipon niyaong mga naligtas sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Samakatuwid, kung ang inyong puso ngayon ay taglay ang pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, kayo sa gayon ay mamumuhay sa tunay na buhay pananampalataya. Ang gayong buhay pananampalataya ay posible lamang sa Iglesia ng Diyos. Dagdag nito, ang gayong pananampalataya lamang ang magbibigay katangian sa atin na mabuhay magpakailan man sa Kaharian ng Panginoon. Sa pamamagitan nitong pananampalataya, dapat nating tanggapin ang pag-ibig ng kaligtasan at lahat ng espiritual na mga pagpapala ng Langit mula sa Diyos Ama, kay Jesu-Cristo, at sa Banal na Espiritu. Binibigay ko ang aking buong pasasalamat sa Diyos.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.