Tumbuka 2

  • ㆍISBN : 898314856X
  • ㆍPages : 348

KUWERERA KU UTHENGA WA MAJI NA MZIMU

Paul C. Jong

Nkugomezga kuti ciyambi ndico cikuyowoya za phindu la ma buku agha ya kuciska.
Mabuku yithu nja phindu na unenesko. Ni mabuku yakwamba mu nyengo zithu kuvumbura
cisisi ca ubapatizo wa Yesu kwa Yohane Mubapatizi. Kukaυevye Krisimisi
pa virimika makhumi khumi yaυiri mu Ekileziya la kwamba. Ŵakristu
υa ekileziya la kwamba pamoza na υasambiri υa Yesu υaka
kumbukanga waka January 6 kuυa Zuυa la Ubapatizo wa Yesu mu Yordani
kwa Yohane Mubapatizi. Ncifukwa uli υakadidimizgangapo comene pa ubapatizo
wa Yesu mu vipulikano vyaυo? Mabuku yithu ya kupereka zgoro lakwenerera
ku fumbo. Ndipo zgoro ni mfungulo yam u Mwambo wa Cikristu ca Ŵapostoli.
Cisambizgo ceneco pa mitu ni cisisi ca ubapatizo wa Yesu ndiposo uthenga wa
maji na Mzimu (Yohane 3:5). Ncintu ca kumpepete kwa Cikristu cara kweni ndiwo
mtima kwa kujipereka kwa Ŵakristu. Mitu yithu nja kukwanira 100% mu Baibolo
na ku υantu υose, kweni ya kwaskenge υakristu υa kujipereka
ku umanyi weneco wa Uthenga wa maji na Mzimu.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.