Vietnam 21

  • ㆍISBN : 898314890X
  • ㆍPages : 388

Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm

Paul C. Jong

Cho đến nay, hầu hết các Cơ-đốc-nhân không biết Lẽ Thật, nhưng chỉ có những hành động theo tôn giáo. Từ Phúc Âm đến Tiệc Thánh, Cơ-đốc-nhân ngày nay duy trì tính chất chính thống không qua kiến thức của Lẽ thật, nhưng chỉ nhấn mạnh vào hệ thống nghi lễ và nghi thức chức vụ. Kết quả là, khi Cơ-đốc-nhân ngày nay đến với bánh và chén là dấu hiệu của thịt và huyết của Chúa Jesus trong Lễ Tiệc Thánh, họ chỉ biết ơn vì tế lễ trong huyết Ngài, và họ không thể được gì trừ ra cứ duy trì sự không hiểu biết về sự thật là Đấng Christ đã nhận về cho chính Ngài tất cả tội-lỗi của họ một lần đủ cả bởi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Vì vậy, tôi nài xin tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới hãy học biết thịt và huyết của Chúa Jesus có ý nghĩa gì qua Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, tin vào đó, và bởi thế nhận được sự cứu rỗi và cũng dự phần vào Tiệc Thánh bởi đức tin đúng. 

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.