Messages from Coworkers
 • Geestelijk Ontrouw
  Pastor Jim Montgomerie
  • Geestelijke en lichamelijke overspel lijken in veel opzichten op elkaar en beide zijn gevaarlijk. God was teleurgesteld in Zijn volk, omdat het geestelijk overspel had gepleegd tegen Hem, Zoals Gomer lichamelijk overspel had gepleegd tegen Hosea.  Hier zijn een paar voorbeelden van het gevaar van onwetendheid. Zowel geestelijk als lichamelijk overspel gaat in tegen Gods geboden, en als wij Gods wet breken in vol bewustzijn van wat wij doen, wordt ons hart verhard voor de zonde en is onze relatie met God verbroken. Zowel geestelijk als lichamelijk overspel begint met teleurstellin
  • De eenvoudige waarheid
   Marija Marinceska
   In het boek Handelingen van de Apostelen staat geschreven hoe Petrus en Johannes verhoord werden door de hoge priesters over het prediken van de evangelie en het helen van een invalide man. Het volgende staat geschreven: “Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.”  De bovenste vers zegt dat Petrus en Johannes ongeleerde en eenvoudige mensen waren. De hoge priesters aan de andere kant kenden het Oude Testament zowat uit hun hoofd. Kunt
  • De kracht van het water
   Marija Marinceska
   Genesis 7:17-23“Toen sloot de HERE God de toegang tot de ark. Veertig dagen lang raasde de enorme watervloed over de aarde, bedekte alles en nam de ark hoog op zijn golven mee. Het water steeg en steeg, maar de ark bleef veilig drijven. Tenslotte bedekte het water ook de hoogste bergen. Het stond zeven meter boven de hoogste bergtoppen. En alle levende wezens op aarde verdronken: vogels, vee, wilde en kruipende dieren en alle mensen; alles wat ademde en op het land leefde. God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren.”Misschien door dit te lezen kun
  • Dwaling
   Marija Marinceska
   Deuteronomium 30:17-18,  Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren (als u afdwaalt tot aanbidding van andere goden)dan verklaar ik u hier vandaag dat u zeker zult worden vernietigd; u zult geen lang en goed leven hebben in het land aan de overkant van de Jordaan. Hier spreek God tot de Israëlieten die de gehele mensheid vertegenwoordigen. Wat God zegt in de Oude Testament is niet verandert in het Nieuwe Testament. God zegt hier dat als de mensen de wegen van God achter laten en hun vertrouwen zetten in de afgoden en hun eigen verlangen en deze gaan aanbieden dat God he
  • De prijs van de leugen is de hel
   Marija Marinceska
   Een leugentje om best wil! Dan kan best, toch!  Maar wie help je me de kleine leugentjes? Als je weet dat je broeder of zuster zich schandalig heeft misdragen , ga je dat proberen het te verbergen of breng je het naar het licht om verandert te worden? Zo zijn wij de mensen. Wij allemaal handelen en doen naar onze eigen maatstaven en ideeën wat totaal anders is dan Gods woord. Gods woord zegt dat we al deze zo geheten goede daden moeten verlaten en dat we eerst Zijn gerechtigheid moeten zoeken.  Als wij weten dat onze broer of zus zich heeft misdragen dan het is zelfs onze
  • De Zeven Doodzonden
   Pastor Jim Montgomerie
   Deze zeven zonden werden als dodelijk beschouwd, omdat ieder persoon die deze zonden zou begaan, zich op een pad zou leiden vanwaar er geen terugkeer meer mogelijk was. Door deze woorden “zeven doodzonden” te gebruiken wordt gesuggereerd dat er serieuze karaktergebreken bestaan die een mens kunnen hebben en dat de daden die uit deze gebreken voortkomen dodelijke gevolgen hebben. Elke dood is een vorm van scheiding, maar de geestelijke dood is een scheiding tussen de mens en God. Romeinen 6:23.   Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt,
  • Het doopsel en het bloed van Jezus redden zondaars.
   Jenny Montgomerie
   Jezus Christus is onze Verlosser, zoals getuigt in 1 Petrus 3:21 staat, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus”.  De apostel Petrus getuigde dat Jezus de Verlosser was en dat Hij door het water van het doopsel kwam en het bloed. We kunnen alleen door geloof te hebben in het doopsel en het bloed van Jezus een goed geweten hebben voor God. Jezus waste alle zonden van alle zondaars weg door deze zonden door Zijn doop
  • Een dronkaard met een doorn in zijn hand
   Marija Marinceska
   Spreuken 26:9, Een dronkaard kan netzomin omgaan met een doorn in zijn hand als een dwaas met een spreuk. Wij allemaal weten wat een dronkaard is. Sommigen van ons zijn ook een keer dronken geweest. Jaren geleden gebeurde mij dat ik van twee biertjes op een feestje dronken werd. Ik werd gevraagd om koffie te maken voor de rest van de gezelschap. Ik maakte de koffie maar hoe ik herinner mij niet meer. Toen moest ik dat koffie naar de tafel brengen. Ik viel zo wat op de tafel met de koffie in mijn handen. Ik zag echt het gevaar niet in dat als ik op de tafel viel kon ernstig gewond raken. Waa
  • De Hedendaagse Spotters
   Marija Marinceska
   Wie zijn de hedendaagse spotters? Kort en eenvoudig, dit zijn alle mensen (priesters, oudsten, leiders, predikanten, werkmensen, geestelijke leiders, pausen, ongelovigen, gelovigen..) die in Jezus geloven maar nog steeds zonden in hun hart hebben. Alle mensen van de wereld levend of dood die gevalt hebben in het verkrijgen van het zegel van God voor op hun voorhoofd , zijn spotters. Dit zegel van God komen we meerdere keren tegen in de Bijbel. Laten we eens uitzoeken van het zegel is en hoe die er uit ziet. In Exodus 28:36-38, staat geschreven: Maak een plaat van puur goud en graveer daa
  • Namens God Spreken
   Marija Marinceska
   Lucas 6:37, ‘Oordeel niet en er zal niet over u geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; vergeef en u zal worden vergeven.  Ezekiel 3: 16-21, Na die zeven dagen richtte de Heer zich tot mij: ‘Ik heb je aangesteld, mensenkind, om te waken over het volk van Israël. Telkens als je mij hebt horen spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een misdadiger zeg dat hij onherroepelijk zal sterven en jij waarschuwt hem niet, je wijst hem niet op zijn misdadig leven – wat hem had kunnen redden! – dan zal die misdadiger door z