Messages from Coworkers
  • EVHANGERI YEMVURA NEROPA ISIMBI INODYA DZIMWE SIMBI
    Clemence Machadu
    • Evhangeri yedu yeruponeso isimbi inodya dzimwe simbi. Muevhangeri yemvura neropa ndimo matinoona kubata kwaMwari kunoshamisa. Mwari vedu vakatiponesa nechiito chavo chekururama. Vakatauma mwanakomana wavo Jesu Kristu pasi pano nenzira yenyama yemungu. Jesu akava nekutora zvivi zvedu murwizi rweJorodani, apo akaiswa mavoko naJohane mubhapatidzi murwizi Jorodani. Akabva ava nekuroverwa pamuchinjikwa, apo ropa rake rakadeuka, zvichimirira kutongwa nekusunungurwa kwezvitadzo zvedu. MuBhaibheri tinoverenga kuti: mubairo wechivi ndirwo rufu. Ruponeso rwatakapiwa naShe wedu nderwekusingaperi. Rwas