Messages from Coworkers

Marija Marinceska

Namens God Spreken

Lucas 6:37, ‘Oordeel niet en er zal niet over u geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; vergeef en u zal worden vergeven. 

Ezekiel 3: 16-21, Na die zeven dagen richtte de Heer zich tot mij: ‘Ik heb je aangesteld, mensenkind, om te waken over het volk van Israël. Telkens als je mij hebt horen spreken, moet je hen namens mij waarschuwen.

Als ik tegen een misdadiger zeg dat hij onherroepelijk zal sterven en jij waarschuwt hem niet, je wijst hem niet op zijn misdadig leven – wat hem had kunnen redden! – dan zal die misdadiger door zijn eigen fouten sterven. Maar jou zal ik ter verantwoording roepen voor zijn dood! Heb je hem gewaarschuwd en komt hij desondanks niet tot inkeer, dan sterft hij ook als gevolg van zijn eigen fouten. Maar jouw leven wordt gespaard.

Als een eerlijk mens zich van het goede afkeert en zich inlaat met kwade praktijken, dan zal ik zo iemand ten val brengen; hij zal sterven. Heb jij hem niet gewaarschuwd, dan sterft hij wegens zijn zonden. Met zijn vroegere goede daden zal ik geen rekening houden. En jou zal ik ter verantwoording roepen voor zijn dood! Maar als je hem waarschuwt niet meer te zondigen en hij neemt het ter harte, dan blijft hij in leven. En ook jouw leven wordt gespaard.’God zegt hier dat Hij zelf de mensen kiest en hen aansteld tot wakkers over de volk Israel. Velen van jullie zullen zeggen dat deze vers uit de Oude Testament is en dat de oude Testament met de komst van de Christus vervult is en dus ook niet meer van toepassing is. Maar ik heb nieuws voor jullie die Gods word niet kennen: in Lukas 7:49 staat geschreven, Maar al die mensen die niet eens weten wat er in de wet staat! Vervloekt zijn zij!"

God wil zeggen dat iedereen moet de juiste kennis van de Wet en de Offersysteem kennen voordat hij /zij zich zelf een Christenen gaat noemen. Christen zijn betekent dat je gezegend bent met de juiste kennis van Gods woord en dat je de kracht van boven hebt ontvangen om dit kennis ,de evangelie van het water en de Geest, te kunnen doorgeven en verspreiden tot de einde van de wereld. 

Mensen die deze kennis hebben ontvangen zijn de kinderen van God , de rechtvaardigen , de wedergeborenen. Dezen zijn diegenen die door God zelf zijn aangesteld om te waken over het volk Israel. De volk Israel groeit met de dag. Er worden iedere dag mensen wedergeboren uit het water en de Geest. De ware kinderen van God zoals we boven hebben gelezen hebben een zware verantwoordelijke taak hier op aarde. God zegt in de bovenste verzen dat de kinderen van God hebben de vrijheid om te kiezen namens God de mensen te waarschuwen. Als zij dit doen dan ze hebben goed gedaan, maar mochten ze toch kiezen het niet te doen dan worden ze ter verantwoording geroepen voor de dood van een mens, rechtvaardig of zondaar. 

We horen allemaal dat er zo veel Christenen zijn in de wereld , maar zijn ze dat echt? 

Als je een persoon tegenkomt en die nodigt je uit om mee te gaan naar hun kerk, ga je daar naar toe? Waarom? Je kent ze niet eens? Denk je echt dat je daar God zult zien? Nee! Ver van dat! Het enige wat je in de wereldse kerken te horen krijgt is dat de reddende bloed aan het Kruis is ook voor jou met je gulle tienden inzet iedere week. Maar was de bloed aan de Kruis alles wat er gedaan was voor ons? Wat ging er vooraf de bloed vergieten aan het Kruis?

De wereldse Christenen zijn niet eens Christenen. Zij denken dat ze de koninkrijk van hemelen met geweld zich kunnen toe-eigenen. Ze zijn niet wedergeboren en leiden anderen de afgrond in. Al deze niet wedergeboren Christen die zich voordoen dat te zijn zullen verantwoording moeten aflegen voor het misbruiken van Gods naam en ze zullen verantwoord worden gesteld voor de levens van zoveel mensen die door hun valse getuigenissen dood zijn gegaan. U moet heel zeker zijn van u geloof in Gods woord voordat u uw mond open doet. 

Snapt u nu waarom God zegt dat iedereen die niet eens weet wat er in de Wet staat is vervloekt!

U moet de juiste antwoorden hebben over vele vragen. Alle antwoorden staan geschreven in de Bijbel, open het en u zult iedere antwoord vinden. De ware kinderen van God zijn zeker van hun geloof en deze leven zij uit zoals de Geest het hen heeft geleerd. De wedergeboren kunnen deze taak vervullen en de verantwoording dragen omdat hun geloof is onwankelbaar. De geloof van de wedergeboren is geloof dat is gebouwd op een rots en ze zal stand houden desondanks de bedreigingen of aanvallen van deze wereld. 

U ,allemaal, zult op een dag een keuze moeten maken. De keuze voor het leven of de dood. Wees wijs en kies het goede. Laat u leiden door Gods kinderen! 

Als u niet wilt geloven in de evangelie van het water en de Geest die wij u prediken dan neemt u de volgende en de eerst vers (Lukas 6:37 en Spreuken 31:9) van dit getuigenis en vraagt u aan uw priester , pastor of wat u ook maar heeft, naar hun betekenis; vraagt u ze naar de tegenstrijdigheid van deze twee verzen! Is de God die gesproken heeft in de oude Testament niet dezelfde God die gesproken heeft in de nieuwe Testament?Spreuken 31:9, Spreek en oordeel rechtvaardig, geef de arme en de hulpeloze zijn recht!’ De enige manier hoe u vergevenis voor u zonden en eeuwige leven kunt ontvangen is alleen door de juiste kennis zich toe te eigenen over de doopsel en de bloed van Jezus Christus in deze te geloven met u hele hart en deze te uitspreken met u mond. 

Ik bid en hoop dat velen van u zullen tot inkeer komen en gaan in Gods woord geloven zoals het staat geschreven. God zegen u allemaal.Marija Marinceska