Messages from Coworkers

Pastor Jim Montgomerie

De Zeven Doodzonden

Deze zeven zonden werden als dodelijk beschouwd, omdat ieder persoon die deze zonden zou begaan, zich op een pad zou leiden vanwaar er geen terugkeer meer mogelijk was. Door deze woorden “zeven doodzonden” te gebruiken wordt gesuggereerd dat er serieuze karaktergebreken bestaan die een mens kunnen hebben en dat de daden die uit deze gebreken voortkomen dodelijke gevolgen hebben. Elke dood is een vorm van scheiding, maar de geestelijke dood is een scheiding tussen de mens en God.Romeinen 6:23.   Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.Wat zijn deze zeven dodelijke zonden die een gruwel zijn voor God? (Spreuken 6:15-16).Spreuken 6:17-19.   Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige, en wie twist stookt tussen broeders.Wat is zonde, en wat  maakt een zonde dodelijke?Jakobus 1:14-15.   Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.Hoe kunnen we dan weten wat verkeerd is? God’s geschreven woord, De Bijbel, geeft duidelijk en beslist aan wat goed en wat niet goed is in Zijn ogen. God’s standaard, Zijn normen en waarden zijn zeer specifiek hierover en tonen ons Zijn volledige en complete heiligheid. Zelfs de geringste overtreding van de wet is daarom een schande voor Zijn heilige Naam en is daarom een zonde.Er bestaan veel definities over wat zonde is en wat niet, maar deze definities zijn menselijk denken. Maar God’s geschreven woord geeft de mensheid de nauwkeurigste definitie van zonde.1 Johannes 5:17.   Alle ongerechtigheid is zonde.Met andere woorden, alle onrechtschapenheid wordt door God als zonde beschouwd. Alles wat van God komt is goed. Alles wat van Satan komt is kwaad. God beproeft de mensheid om te zien op wie Hij kan  rekenen, maar Satan verzoekt de mensheid om te zien wie hij kan verslinden. Vergeet niet de menselijke begeerte en hebzucht. Geld is de wortel van alle kwaad voor diegene die het lief heeft.Denk niet dat God’s woord het hier heeft alleen over de ongelovigen, nee, God’s woord heeft het over Zijn eigen volk, Zijn scheping, de hele mensheid. En de hele mensheid betekent ook diegenen die zichzelf Christen noemen, erger nog, diegenen die zichzelf een wederomgeboren Christen noemt. Kijk naar het Christendom vandaag. Vandaag, door het gedrag van de Christenen en de kerken is er geen verschil te zien tussen hen en de ongelovigen, waarom zou dan een ongelovige een Christen willen worden? Hoe komt dit tot stand? Satan en zijn verleidende woorden. Vandaag doet hij precies hetzelfde met de hele mensheid als toen hij deed met Eva. Satan verdraaide Gods woorden en daardoor ontstond de zonden. Wat denken de wereldse Christenen dat de reden kan zijn dat zij blijven zondigen nadat ze  vergeving voor hun zonden hebben ontvangen, en erger nog, waarom hun verleden hen blijft  achtervolgen. Wat God vergeeft, Hij vergeet. Zo wie is het dan die je herinnerd aan je allang vergeven zonden, en waarom moeten jullie altijd vergeving blijven vragen voor wat al vergeven is? God’s geschreven woord is hier ook duidelijk in, maar meest waarschijnlijk weten jullie hier niets over, en daardoor zijn jullie een makkelijke prooi voor de verzoekingen van Satan. Het antwoord ligt in je erfzonden van Adam. Satan weet alles hierover, hij is de oorzaak voor hun bestaan. En de erfzonden in de harten van de hele mensheid is de reden voor de toestand in Christendom vandaag. Vanuit het hart van een mens komt alleen het kwade.Markus 7:20-23.   Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.Dit zijn de twaalf erfzonden die in ieder hart aanwezig is vanaf de geboorte.Psalm 51:7.   Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Jesaja 1:18.   Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.God heeft beloofd dat Hij ons rein en wit en heel zal maken; deze reiniging werd door middel van Jezus Christus aangeboden. Hier heeft de mensheid niets aan bijgedragen. Romeinen 5:6.   Zo zeker als Christus, toen wij zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.Het enigste dat wij hoeven te doen is geloven dat Jezus de zonden van deze wereld op zich nam, en de prijs betaalde voor onze verdiende loon met Zijn kostbaar bloed aan het Kruis. Geloven in het evangelie van het water en de Geest die de rechtvaardigheid van God geopenbaard.   De Apostle Paulus getuigt van het evangelie van het goede nieuws die de rechtvaardigheid van God openbaart. Romeinen 1:16-17.   Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.Wat is deze gerechtigheid Gods?Mattheus 3:15.   Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.Wat was het dat Jezus Johannes met hem liet doen?  Voor achter deze waarheid te komen moet je eerst weten wie Johannes de doper precies was. Als je dit goed weet dan zal je zijn bediening ook weten. En wanneer je dat weet zal je achter komen dat op het moment Johannes Jezus doopte, was dat de vervulling van alle rechtigheid. Pas als je dit weet kan je een kind van God worden.Johannes 1:29.   Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.Wanneer jullie de waarheid weten dan zullen die zeven dodelijke zonden levend worden.Johannes 8:32.   En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.Als u meer willen weten over de zonden en hoe werkelijk vrij van ze te komen, aarzel dan niet langer. Plaats een bestelling voor Paul C. Jongs gratis Christelijke boeken op één van de hieronder websites. Deze boeken zullen je leiden tot alle gerechtigheid door Gods geschreven woord.God heeft deze wereld gezegend, u moet alleen weten hoe.Pastor & Evangelist

Jim MontgomerieThe New Life Mission

Holland : Branch

Europewww.bjnewlife.org

www.nlmholland.com

www.nlmbookcafe.com