Messages from Coworkers

Pastor Jim Montgomerie

Geestelijk Ontrouw

Geestelijke en lichamelijke overspel lijken in veel opzichten op elkaar en beide zijn gevaarlijk. God was teleurgesteld in Zijn volk, omdat het geestelijk overspel had gepleegd tegen Hem, Zoals Gomer lichamelijk overspel had gepleegd tegen Hosea. Hier zijn een paar voorbeelden van het gevaar van onwetendheid.Zowel geestelijk als lichamelijk overspel gaat in tegen Gods geboden, en als wij Gods wet breken in vol bewustzijn van wat wij doen, wordt ons hart verhard voor de zonde en is onze relatie met God verbroken.Zowel geestelijk als lichamelijk overspel begint met teleurstelling en ontevredenheid ( werkelijk of ingebeeld ) over de al bestaande relatie, en kan het gevoel geven dat God je teleurstelt, en kan je van Hem wegleiden. Gevoelens van teleurstelling en ontevredenheid zijn normaal en zullen voorbijgaan, als je het de tijd maar geeft.Zowel geestelijk als lichamelijk overspel begint met genegenheid, die afleiding bezorgt, van het ene onderwerp van aanbidding naar het andere. Zoals het vermaak in de genegenheid de eerste stap is in het proces dat verblindt, en tot zonde voert.Zowel geestelijk als lichamelijk overspel heeft betrekking op een proces van verslechtering, het is meestal geen impulsief besluit. Dit proces is gevaarlijk omdat je niet altijd beseft dat het gebeurt tot het te laat is.Bij zowel geestelijk als lichamelijk overspel is sprake van fantasieën over wat een nieuw voorwerp van liefde voor jou kan betekenen. Zo’n fantasie schept onrealistische verwachtingen van wat een nieuwe relatie kan doen, en leidt alleen maar tot teleurstelling in alle bestaande en toekomstige relaties.Gods liefde voor IsraëlHosea 3:1-5. De Here zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Here de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor vijftien zilver en anderhalve homer gerst. En Ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bederven, geen man toebehoren; en ook Ik zal tot u niet komen. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here hun God zoeken, en David hun koning, en bevende komen tot de Here en tot Zijn heil, in de dagen der toekomst.In dit korte hoofdstuk wordt de ballingschap en terugkeer van het volk Israël beschreven. Israël zal een zuiveringsproces moeten ondergaan in een vreemd land, maar God zou van het volk Israël blijven houden en het opnieuw accepteren. God beval Hosea aan Gomer dezelfde geest van vergeving te laten zien. Howel Hosea goede redenen had om van Gomer te scheiden, moest hij haar terughalen en liefhebben.

Blijkbaar was Gomer een tijd alleen geweest, en om in haar onderhoud te voorzien, moest ze of zich als slavin verkocht hebben of de minnares van een andere man zijn geworden. Hoe dan ook, Hosea moest haar terugnemen omdat hij zoveel van haar hield zoals God van Israël hield. Vandaag is het net zo met ons, hoe diep wij ook gezonken zijn, God wil ons terug kopen om ons te verlossen en ons weer te verhogen. Gomer wordt niet meer genoemd, dit word uitgelegd in ( 3:4 ). Gomers afzondering laat ons zien hoe God zou handelen met het noordelijk koninkrijk ( 5:6, 15 ). Dit is waarom het zo gevaarlijk is tegen God in opstand te komen. Als Hij ooit Zijn liefde en genade zou intrekken, zouden we zonder hoop achterblijven.God zou de Israëlieten scheiden van hun geliefde afgodenpraktijken. Altaren en tempels waren onderdelen van hun afgodsdiensten. Het noordelijke rijk was opgestaan tegen de dynastie van koning David en had Jerobeam gekozen als hun koning ( 1 Koningen 12 en 13 ). Hun opstand was zowel politiek als geestelijk van aard. In die tijd gingen ze weer over tot het vereren van gouden beelden. Hosea 5:4. Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen, en die herkennen zij niet.Door in de zonden te volharden, wordt het hart volhard, waardoor het moeilijk wordt berouw te hebben. Door weloverwogen God ongehoorzaam te zijn, kan het geweten ongevoelig worden. Elk zonde maakt het gemakkelijker weer een volgende te begaan. Laat het niet toe dat je innerlijk door de zondige praktijken verhard wordt. De beste oplossing is zo ver mogelijk bij die zondige praktijken uit de weg te blijven. Maar net zo als de Israëlieten toen, doet de mensheid vandaag hetzelfde. Geestelijk overspel. Maar wie is hier de oorzaak van dat Gods volk vandaag niet veranderd is?Hosea 4:1-10. Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat en geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen, en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des ter meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in schande verkeren. Van de zonden van Mijn volk eten zij, en op zijn onrechtheid zetten zij hun zinnen. En het wordt: zo priester zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zij handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden; zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden; want zij hebben nagelaten de Here te vereren.God legde uit waarom Israël leed. Het dubbele oordeel van toenemende geweld en de milieucrisis waren het gevolg van hun wetteloze gedrag.In deze verzen klaagt God Israël aan wegens ongehoorzaamheid. De geestelijke leiders waren er niet in geslaagt het volk bij God te brengen en de dienst aan God was vervangen door tempelprostitutie. Het volk was geestelijk en moreel in verval geraakt door zich niet aan Gods wetten te houden. Het volk vond het gemakkelijk Hosea’s vrouw te veroordelen wegens overspel. Zij zagen niet zo snel in dat zij ontrouw waren geweest tegen God. Wie waren de Geestelijke leiders die door Hosea beschuldigt waren? Toen Jerobeam in opstand kwam tegen Salamo’s zoon Rehabeam en een revaliserende noordelijk koninkrijk stichtte, stelde Jeroboam zijn eigen godsdienstig systeem in ( 1 Koningen 12:25-32 ). Tegen Gods wetten in maakte Jeroboam twee gouden kalveren en zei de mensen die te aanbidden. Jeroboam stelde ook zijn eigen priesters aan, die geen nakomelingen van Aäron waren. In het begin bleven ingezetenen van het noordelijke rijk God dienen, ook al wel op de verkeerde manier, maar al snel begonnen ze ook Kanaäitische afgoden te aanbidden. En zo hadden ze God vervangen voor Baäl. En zo waren Jerobeams onechte priesters niet in staat de ware dienst aan God te geven.God beschuldigde de geestelijke leiders ervan dat zij het volk weerhielden Hem te kennen. Zij werden verondersteld geestelijke leiders te zijn maar waren leiders in het kwaad geworden. Natuurlijk zouden de mensen zeggen; Het zal wel goed zijn als de priesters het doen! Deze priesters hadden genoegen in de zonden van het volk. Elk keer wanneer iemand een zondeoffer bracht, kreeg de priester een deel daarvan. Hoe meer het volk zondigde, hoe meer de priesters kregen. En omdat de priesters niet alle offers zelf konden opeten, verkochten ze een deel en gaven een deel weg aan hun familie. Deze priesters profiteerden van de aanhoudende zonde van het volk. Dit zorgde voor hun een positie in de samenleving. Dus in plaats van dat ze probeerden Gods volk van hun zonden af te brengen, stimuleerden ze de zonden in hun eigen belang.De Kanaänitische oppergoden Baäl en Asjéra vertegenwoordigden de macht van vruchtbaarheid en seksuele voortplanting. En het zal ons niet verbazen dat hun verering gepaard ging met afschuwelijke seksuele praktijken. Mannelijke afgodendienaars hadden seks met vrouwelijke tempelprostituees of priesteressen, en jonge vrouwen die kinderen wilden, hadden seks met mannelijke priesters. Maar God zei dat hun inspanningen om hun vruchtbaarheid te vergroten, niet zouden slagen.Lijkt een lang verhaal, maar hoe zit het in jou kerk? Zijn uw geestelijke leiders u aan het vertellen over deze verhalen, of houden zij u in uw zonden om ervan te profiteren. De kerkleiders van vandaag zijn net als de geestelijke leiders die waren aangesteld door Jerobeam, zij zijn geen priesters in de lijn Aäron. Net als Jerobeam’s onechte priesters, zijn uw geestelijke leiders niet in staat om u te verlossen van uw zonden. Maar uw leiders wordt rijker van al uw tienden en uw offers, en doordat zij u blijven vertellen dat u gered en verlost bent, blijft u betalen.Lieve mensen, het is tijd om uw geestelijke leiders te confronteren met vragen over de zonden van Jerobeam en zijn gouden kalveren. Denkt u dat u God aan het aanbidden bent in uw kerk, of bent u werkelijk gouden kalveren aan het aanbidden? Vraag uw geestelijke leiders over de twaalf erfzonden in uw hart, en hun mening over hoe de Heilige Geest van God in een hart vol zonden kan wonen. Vraag hun ook over de vooraltijd geldende statuten voor de vergeving van zonden en waarom de hoge priester van de lijn Aäron zijn handen op het hoofd van het offer moest leggen, voordat het bloed kon vloeien?Nog beter, vraag het ze niet. Ontdek de waarheid voor uzelf. Bestel Paul C. Jong’s gratis Christelijke boeken die u zullen leiden tot deze waarheden in Gods geschreven woord.Pastor & Evangelist

Jim MontgomerieThe New Life Mission

Holland : Branch

Europawww.bjnewlife.org

www.nlmholland.com

www.nlmbookcafe.com