Shona 7

  • ㆍISBN : 9788928209897
  • ㆍPages : 349

Tsanangudzo neMharidzo Pamusoro peBhuku yaZvakazarurwa - KO NGUVA yaANTIKRISTU, NEKUURAIWA-KWEVATSVENE, NEKUTORWA KWAVO, UYE NEHUMAMBO HWEMAKORE-CHURU IRI KUUYA HERE? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Mushure mekuparadzwa kwakaitwa shongwe dzekuAmerika nemagandanga, pazuva nechipfumbamwe remwedzi waGunyana, zvinonzi hu wandu hwevanhu vakanga vachienda ku-website inoti www.raptureready.com, iyo inopa mashoko pamusoro penguva dzekupedzisira, hwakawedzera kuraudza mamiriyoni masere; uyevo kuti, sezvakabva patsvakiridzo yakaitwa neCNN pamwe neTIME, zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe zvevanhu vekuAmerika zvino vana kutenda kuzvakaratidzwa pamusoro pemutondwe wemugumo.
Munyori, achicherechedza dokwairo yevanhu iyi, anopa tsananguro yakajeka pamusoro pematingindira makuru anobva paBhuku yaZvakazarurwa, kusanganisira zvekuuya kwaAntikristu, nekuuraiwa kwevatsvene pamwe nekutorwa kwavo, neHumambo hweMakore-churu, uye neDenga Idzva neNyika Itsva – zvose izvi zvichibva paMagwaro uye panhungamiro yaMweya Mutsvene.
Bhuku rino rinopavo tsananguro yevhesi yoga yoga yeBhuku yaZvakazarurwa, pamwevo nemharidzo dzakadziva dzemunyori. Aninani anoverenga bhuku rino achanzwisisa zvirongwa zvose zvaMwari pamusoro penyika ino.
Zvino ndiyo nguva yekuti uone faniro huru yekuti utende kuevhangeri yemvura noMweya, kuitira kuti ugowana uchenjeri hunogona kukusunungura pakuedzwa kose nekutambudzwa kose kwenguva dzekuguma. Nemabhuku aya, uye kuburikidza nekutenda kuevhangeri yemvura noMweya, uchakwanisa kukunda kuedzwa kose nekutambudzwa kose kwakaprofitwa muna Zvakazarurwa.

livre audio
SN/07/Ch1-1_Tererai Shoko reZvakazarurwa zvaMwari.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.