Armenian 35

  • ㆍISBN : 9788928230617
  • ㆍPages : 404

ԽՈՐԱՆ (Ⅲ): Ջրի և Հոգու Ավետարանի Նախատիպը

Paul C. Jong

Բոլոր քրիստոնյաները պետք է ամուր մնան ջրի և Հոգու ավետարանաի հավատքի մեջ: Բոլորս պետք է հասկանանք ջրի և Հոգու ավետարանը Հին Կտակարանի Խորանի համակարգի լույսի ներքո: Մենք նաև պետք է համոզված լինենք, որ հավատքով ստացել ենք մեղքերի թողություն: Եթե դեռ չունեք նման հավատք, ապա ստացեք այն որքան կարելի է շուտ:

Դուք պետք է առաջին հերթին ստանաք մեղքերի թողություն, եթե ուզում եք, որ Սուրբ Հոգին կենա ձեր սրտում: Դրա համար պետք է հավատաք Աստծո արդարությանը, որն իրականացրեց Աստված: Սա է Սուրբ Հոգի ստանալու միակ միջոցը:

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.