Shona 8

  • ㆍISBN : 9788928230662
  • ㆍPages : 475

Tsanangudzo neMharidzo Pamusoro peBhuku yaZvakazarurwa - KO NGUVA yaANTIKRISTU, NEKUURAIWA-KWEVATSVENE, NEKUTORWA KWAVO, UYE NEHUMAMBO HWEMAKORE-CHURU IRI KUUYA HERE? (Ⅱ)

Paul C. Jong

VaKristu vazhinji nhasi uno vanodavira kuzano rekuti vatsvene vachatorwa apo kutambudzika kusati kwatanga. Nekuda kwekuti vanotenda kudzidziso yenhema iyi, iyo inovadzidzisa kuti vachatorerwa mudenga apo Kutambudzika Kukuru kwemakore mana kusati kwasvika, vari kurarama upenyu hwechitendero hwakadekara uye vachizvigutsa pachavo.
Asivo, kutorwa kwevatsvene kuchazoitika mushure badzi mematambudziko ehwamanda nomwe, kusvika pakudururwa kwedambudziko retanhatu - kureva kuti, kutorwa kwevatsvene kuchaitika mushure mekumuka kwaAntikristu, pakati penyonga nyonga ichange ichiitika pasi pose uye vakazvarwa patsva vachinge vauraiwa, uye kana hwamanda yenomwe ichinge yaridzwa. Iyi ndiyo nguva apo Jesu achazoburuka achibva kudenga, uye kumutswa pamwe nekutorwa kwevatsvene kuchizoitikavo (1 VaTesanonike 4:16-17).
Nezuva iri, vanhu vose vepanyika pano vachange vakamira pamharadzano yemutondwe wavo wekusingaperi. Vakarurama vakanga vakazvarwa patsva, nekutenda "kuevhangeri yemvura noMwera," vachamutswa pamwe nekutorwa, kuti vave vadyi venhaka yeHumambo hweMakore-churu pamwe neHumambo hweDenga hwekusingaperi; asi vatadzi vaya vanenge vasina kumutswa parumuko rwekutanga urwu vachatarisana nemurango mukuru wendiro nomwe dzichadururwa naMwari, vagokandirwa mumoto wegehena wekusingaperi.
Naizvozvo, unofanira zvino kubuda mukati medzidziso dzenhema dzezvitendero, pamwe nekubva pakuchiva uye nepazvikosha zvinovhiringidza zvenyika ino, ugopinda muShoko raMwari rezvokwadi. Ndinovimba pamwe nekunyengetera kuti, kuburikidza nedungwe remabhuku angu pamusoro peevhangeri yemvura noMweya, muchapiwa ropafadzo yekushambidzirwa zvivi zvenyu zvose, pamwe nekuti mugashire kudzoka kwaShe musingatyi.

livre audio
SN/08/Ch08-1_Hwamanda Dzinozivisa Madambudziko Manomwe.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.