Tagalog 7

  • ㆍISBN : 8983143177
  • ㆍPages : 375

Mga Komentaryo at mga Sermon sa Aklat ng Apocalipsis - ANG PANAHON BA NG ANTICRISTO, PAGMAMARTIR, RAPTURE AT ANG MILENYONG PAGHAHARI AY DARATING? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Matapos ang mga atake ng mga terorista ng 9/11, ang trapiko sa "www.raptureready.com," isang internet website na nagbibigay ng impormasyon sa mga huling araw, ay binalitang tumaas ng higit sa 8 milyon ang bumisita rito, at ayon sa magkasamang pagsusuri ng CNN at TIME, higit sa 59% ng mga Amerikano ngayon ang naniniwala sa kapahayagan ng eskatolohiya.
Ang pagtugon sa gayong mga pangangailangan ng panahon, ang may-akda ay nagbigay ng malinaw na paglalahad ng mga mga pangunahing paksa ng Aklat ng Apocalipsis, maging ang pagdating ng anticristo, ang pagmamartir ng mga hinirang at ang kanilang rapture, ang Milenyong Paghahari, at ang Bagong Langit At Lupa-lahat ng kaugnay na kahulugan ng buong Kasulatan at sa ilalim ng patnubay ng Banal na Espiritu.
Itong aklat ay nagbibigay ng talataang komentaryo ng Aklat ng Apocalipsis, makadaragdag ng mga detalyeng sermon ng may akda. Ang sinumang magbasa ng aklat ay makauunawa sa lahat ng mga plano ng Diyos na inihanda para sa mundong ito.
Ngayon na ang panahon para sa iyo na kilalanin ang lubos na pangangailangang manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, upang ika'y magkamit ng karunungang magliligtas sa iyo mula sa lahat ng mga pagsubok at mga kapighatian ng mga huling araw. Sa dalawang aklat na ito, at sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, iyong mapapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok at mga kapighatian inihula sa Apocalipsis.

livre audio
TL/07/Ch1-1_Pakinggan ang Pahayag ng Salita ng Diyos.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.