Chinsenga 1

  • ㆍISBN : 9788928238279
  • ㆍPages : 396

KASI MULI KUBABIKA KACHIŴIRI NADI NA MAJI NA MZIMU?

Paul C. Jong

Cisambizgo ca buku ili nca “ku babikaso na Maji na Mzimu.” Ciyambi cake ciri pa kusambizga. Mu mazgo gha nyake, buku ili liku tiphalira nkhanira za kubabikaso ndiposo umo tinga babikiraso na maji na Mzimu kwa ku korelezgana na Baibolo. Maji yaku ηanamura ubatizo wa Yesu mu Yodani na Baibolo yikuti zakwananga zithu zose zika ruta  pa Yesu para waka batizikanga na Yohane mu Batizi. Yohane wakaυa waku mirilako υantu υose ndipo wa mubadwo wa Aroni Musofi mulara.Aroni wakaυikanga mawoko ghake pa mutu wa mbuzi na kufumyapo zakwananga za pa cilimika za υa Isilayeli pa zuυa la ciwombokwa. Ndimuzgezge wa vintu viwemi ivyo vikwiza.Ubatizo wa Yesu ncilinganizgo ca kuyika mawoko pa mutu.Yesu waka batizika muntowa ya kuυika mawoko mu Yodani.Ntheura waka jitolera iye zakwananga zose za caru kupitira mu ubatizo wake ndipo waka pacikika kuperka njombi ya zakwananga. Kweni υakristu υanandi υaku manya cara cifukwa ico Yesu waka Batizikira na Yohane Mubatizi mu Yodani. Ubatizo wa Yesu ndiro lizgo likuru la buku ili, ndiposo na cigaυa ca Ivangeli wa Maji na Mzimu. Tinga babikaso apo pekha ta gomezga mu ubatizo wa Yesu na Mphinjika Yake.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.