Armenian 8

  • ㆍISBN : 9788928240395
  • ㆍPages : 436

Մեկնաբանություններ և քարոզներ Հայտնության գրքի վերաբերյալ - ՄՈ՞Տ Է ԱՐԴՅՈՔ ՀԱԿԱՔՐԻՍՏՈՍԻ, ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅԱՆ և ՀԱԶԱՐԱՄՅԱ ԹԱԳԱՎՈՒԹՅԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏԸ (II)

Paul C. Jong

Շատ քրիստոնյաների մեծամասնությունը հակված են Մեծ Նեղությունից առաջ հափշտակության տեսությանը: Քանի որ նրանք հավատում են, որ սրբերը հափշտակվելու են նախքան Մեծ նեղությունների գալը, ապրում են կրոնական պարապ ինքնագոհ կյանքով: Սակայն ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ սուրբերի հափշտակությունը տեղի կունենա Մեծ Նեղության յոթամյա ժամանակահատվածի առաջին երեք ու կես տարիները լրանալուն պես: Այսինքն, երբ բոլոր վեց պատուհասները գան, հակաքրիստոսը կհայտնվի համաշխարհային քաոսի կենտրոնում և կլինի վերստին ծնված սրբերի հափշտակությունը, երբ փչի յոթերորդ փողը: Հենց այս ժամանակ Քրիստոսը կիջնի Երկնքից և կլինի վերստին ծնված սրբերի հարությունը և հափշտակությունը (1 Թեսաղոնիկեցիս 4:16-17): Այդ ժամանակ բոլորը կանգնած կլինեն իրենց կյանքի հավիտենական խաչմերուկում: Արդարները վերստին ծնվելով ջրի և Հոգու ավետարանի հավատքից՝ հարություն կառնեն և կհափշտակվեն և կդառնան Հազարամյա Թագավորության և հավիտենական Երկնային Թագավորության ժառանգները, իսկ մեղավորները, ովքեր չեն կարողանա մասնակցել առաջին հարությանը, կկրեն Աստծո ուղարկած յոթ թասերի պատուհասները ու կգնան հավիտենական դժոխք: Դրա համար դուք պետք է հեռու մնաք կեղծ վարդապետություններից ու աշխարհի կիրքերից և մտնեք Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի մեջ: Ես հույս ունեմ և աղոթում եմ, որ դուք կարդալով ջրի և Հոգու ավետարանի իմ գրքերի շարքը՝ կազատվեք ձեր բոլոր մեղքերից և առանց վախի կդիմավորեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին:
livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.