Shona 65

  • ㆍISBN : 9788928240425
  • ㆍPages : 379

CHII CHINODIKANWA PAURI KUTI UZVARWE PATSVA?

Paul C. Jong

VaKristu vanhasi uno vanofanira kushandura pfungwa dzavo. Vanofanira kutenda kuevhangeri yemvura noMweya yakapiwa naMwari seruponeso rwavo. Tose tinofanira kuwonga Ishe nekutipa evhangeri ino yemvura noMweya. Ko tingareva sei tichiti basa raIshe reruponeso iro rakatisunungura pazvivi zvose zvenyika harina zvarinoshanda? Vanhu vese vanofanira kuzvarwa patsva, kuburikidza nebhuku rino pamusoro peevhangeri yemvura noMweya, nekutenda kuruponeso rwakazadziswa naIshe kamwechete zvachose. Kana usati wava nechokwadi pamusoro pazvo, unofanira kufunga zvakare zvakadzama pamusoro pekururama kwaMwari kwawakapiwa naIshe.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.