Tagalog 3

  • ㆍISBN : 8983144777
  • ㆍPages : 430

Ang Banal na Espiritung Nananahan sa Akin - Ang Walang-kabiguang Paraan para sa Iyo upang Makamit ang Banal na Espiritu

Paul C. Jong

Sa Kristiyanismo ngayon, ang pinakamadalas na pinag-uusapang paksa ay ang "kaligtasan mula sa kasalanan" at "ang pananahan ng Banal na Espiritu." Gayon pa man, iilang tao ang may tiyak na kaalaman nitong dalawang ideya, bagaman sa katotohanang ito ang dalawang pinakamahalagang kaalaman sa Kristiyanismo. Ang malubha nito, hindi tayo makakatagpo ng anumang biblikal na panulat na nagtuturo sa atin ng maliwanag ukol sa mga paksang ito. Marami sa mga Kristiyanong manunulat ang lumuluwalhati sa mga kaloob ng Banal na Espiritu o naglalarawan sa mga buhay na pinuspos ng Espiritu.


Nguni't alin man sa kanila ay hindi nangahas na katagpuin ang pangunahing katanungang, "Paanong ang isang mananampalataya ay tiyak na makakamit ang Banal na Espiritu?" Bakit? Nakamamanghang katotohanan na hindi nila magagawang sumulat ng may kabuuan ukol dito dahil hindi nila taglay ang tiyak na kaalamang ito. Tulad ng sinabi ni Propeta Hosea, "Ang Aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman,"sa mga araw na ito, hindi iilan sa mga Kristiyano ang naaakit ng relihiyosong pagka-panatiko, umaasam na matatanggap ang Banal na Espiritu. Naniniwala sila na matatanggap ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng silakbo at histeryang kalagayan. Nguni't hindi kalabisang sabihin na ang kanilang naturingang pananampalataya ay maibaba ang Kristiyanismo sa waring mababaw na Shamanismo, at ang gayong pagka-panatiko ay nagmumula kay Satanas.


Ang may-akdang si Rev. Paul C. Jong ang nangahas na ipahayag ang katotohanan. Tinalakay niya ang mahahalagang mga paksa na may kabuuan, kung saan iniwasan ng karamihan sa mga manunulat ng mahabang panahon. Kanyang unang pinaliwanag ang kahulugan ng "pagiging isinilang na muli" at "ang pananahan ng Banal na Espiritu," at ipinaliwanag ang di-maiwasang kaugnayan sa pagitan ng dalawang kinasasalalayang mga paksa. At siya'y buong hanay na nagpatuloy sa paglalarawan ukol sa Banal na Espiritu, mula kung "paano maaaninaw ang mga espiritu" hanggang sa "ang paraan tungo sa buhay na puspos ng Banal na Espiritu."


Para sa karagdagang impormasyon, pinapayo ng manunulat na inyong suriin ang mga nilalaman nitong aklat na makikita sa "web page."

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.