Tagalog 11

  • ㆍISBN : 8983142863
  • ㆍPages : 261

Ang Pananampalataya ng Credo ng mga Apostol - Ang mga Pangunahing Panuntunan ni CRISTO

Paul C. Jong

Tayong mga nananalig sa Diyos, ang pananampalataya at mga paniniwala ng mga Apostol ay nagbibigay sa atin ng mga mahahalagang espirituwal na aral. Ang kanilang mga pananampalataya ay nagiging isang mahalagang kayamanan sa ating mga puso, dahil sila'y nanalig sa ebanghelyo na tumatangan sa katuwiran ng Diyos. Samakatuwid, tayong lahat ay kailangan ang gayong pananampalataya ng agaran.
Sinumang naniniwala kay Jesus ay dapat malaman ang katuwiran ng Diyos at manalig dito, at kailangang palawigin ito sa buong mundo, sa gayon din lang malalaman ng iba itong katuwiran at manalig dito. At sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, lahat ng mga makasalanan ay dapat matutunan ang ukol sa Kanyang katuwiran. At sila'y dapat manalig, dahil ganito nila maaaring makamtan ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Kung wala ang pananampalatayang magpapahintulot kaninuman upang makamit ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita, wala sinuman ang makatatanggap sa Panginoon bilang kanyang Tagapagligtas. Dapat tayo ngayong magbalik sa tunay na pananampalatayang nakakaalam at naniniwala sa katuwiran ng Diyos, yaon lang naniwala nitong katuwiran ng Diyos ang magiging Kanyang mga makaharing saserdote. Ang mga makaharing saserdote rito ay tumutukoy sa mga nagkamit ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil sa pananalig sa katuwiran ng Diyos. Tayo'y tunay na magiging mananampalatayang taglay itong tunay na pananampalataya sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa katuwiran ng Diyos at magiging Kanyang bayang matuwid. Ito'y higit na posible sa lahat ng nagtataglay din ng pananampalatayang taglay ng mga Apostol.

En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.