Armenian 2

  • ㆍISBN : 8983148217
  • ㆍPages : 353

Վերադարձ Ջրի և Հոգու Ավետարանին

Paul C. Jong

Եկեք վերադառնանք ջրի և Հոգու ավետարանին: Աստվածաբանությունը և վարդապետությունը չեն կարող մեզ փրկել: Սակայն շատ քրիստոնյաներ դեռ շարունակում են հետևել դրանց և հետևաբար դեռ չունեն վերստին ծնունդ: Այս գիրքը պարզորեն խոսում է այն մասին, թե ինչպիսի սխալներ են ունեցել աստվածաբանությունը և վարդապետությունները, և թե ինչպես ճիշտ ձևով հավատալ Հիսուսին:

livre audio
HY/02/Ch1_Վերստին Ծնվելու Սկզբնական Ավետարանի Իմաստը.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.