Shona 5

  • ㆍISBN : 8983148721
  • ㆍPages : 424

Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma - ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari (Ⅰ)

Paul C. Jong

Evhangeri yemvura noMweya ndiyo kururama kwaMwari!

Mashoko ari mubhuku rino achava nokugutsa nyota yemoyo wako. Nhasi uno vaKristu vanoramba vachirarama apo vasingazivi mhinduro yezvokwadi kuzvivi zvomene izvo zvavari kupara zuva nezuva. Ko unoziva kuti kururama kwaMwari chii here? Ndinovimba kuti uchava nokuzvibvunza mubvunzo uyu ugova nokutenda mukururama kwaMwari, uko kunoratidzwa mubhuku rino.
Kururama kwaMwari kwakava neevhangeri yemvura noMweya. Asivo, senhaka yakakosha, kwakava nokuramba kwakavanzarikwa kubva kumeso evateveri vechitendero kwenguva refu. Semhedzisiro, vanhu vazhinji vakabva vava nokuvimba pamwe nokuzvikudza nokuda kwekururama kwavo pauzima, pachinzvimbo chokudavira mukururama kwaMwari. Naizvozvo, dzidziso dzechiKristu dzisina kana nematuro ose dzakatanga kuva daviro dzepamusoro mukati memoyo yevatendi, kuita sokuti dzidziso idzi dzakanga dziine kururama kwaMwari.
Dzidziso yeMutondwe, Yokururamiswa, neyoKuwedzera Kuitwa-mutsvene ndidzo dzidziso dzechiKristu hombe, idzo dzakava nokuunza kusanzwisisa pamwe neshayisano mukati memoyo yevatendi. Asi zvino, vaKristu vazhini vanofanira kuziva Mwari patsva, vanofanira kudzidza pamusoro pokururama kwavo uye vagoramba vari mukutenda kwakasimbiswa.
"Ishe vedu avo vakava kururama kwaMwari" richava nokupa moyo yenyu kunzwisisa kukuru pamwe nokuitungamirira kurugare. Munyori anoda kuti uve nokuwana chiropafadzo chokuva nokuziva kururama kwaMwari. Dai waro maropafadzo aMwari ava newe!

livre audio
SN/05/Ch1-1_Mhinzo yeChitsauko 1 chaVaRoma.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.