Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • ΕΞΙΛΕΩΝΩ, ΕΞΙΛΕΩΣΗ
  • Το τελετουργικό της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας προς τον Ιησού. Στην Παλαιά Διαθήκη, εξιλέωση ήταν η μεταβίβαση της αμαρτίας σε ένα θύμα μέσω της τοποθέτησης των χεριών πάνω στο κεφάλι του. Στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Στα εβραϊκά και ελληνικά, αυτή η λέξη σημαίνει τη μεταβίβαση της αμαρτίας στον Ιησού Χριστό έτσι ώστε οι αμαρτωλοί να μπορούν να συνάψουν τη σωστή σχέση με τον Θεό. Η Καινή Διαθήκη επεξηγεί καλά την προσφορά για την εξιλέωση: το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στον Σταυρό.

    ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Η λέξη `εξιλέωση' χρησιμοποιείται σχεδόν 100 φορές στην Παλαιά Διαθήκη και πάντα εκφράζεται με τη λέξη `kaphar' (πρβλ. Λευιτικόν 23:27, 25:9, Αριθμοί 5:8) που στα ελληνικά συνήθως μεταφράζεται ως "εξιλεώνω". Η εξιλέωση είναι μετάφραση μιας εβραϊκής λέξης που σημαίνει τη μεταβίβαση των αμαρτιών μέσω της τοποθέτησης των χεριών στο κεφάλι ενός ζωντανού τράγου και την εξομολόγηση επάνω του όλων των ανομιών του λαού Ισραήλ (Λευιτικόν 16:20).

    ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: Η εξιλέωση συσχετίζεται με τον αραμαϊκό `kpr' που σημαίνει καλύπτω. Αυτό εννοεί το βάπτισμα της λύτρωσης του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο και βαφτίστηκε στην ηλικία των 30 ετών για να εκπληρώσει τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας.

    Πίσω στον κατάλογο