Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • Ο αντιπρόσωπος της ανθρώπινης φυλής
  • Αναφερόμενος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς είπε, "Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλήτερος αυτού" (Κατά Ματθαίον 11:11). Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο μέγιστος όλων των ανθρώπων του κόσμου που γεννήθηκαν από γυναίκα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, είναι απόγονος του Ααρών, ήταν καθαρά μέλος της οικογένειας του Ααρών. Σύμφωνα με το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ιερείς μπορούσαν να προέλθουν μόνο από την οικογένεια του Ααρών, και μεταξύ αυτών των ιερέων ο Αρχιερέας αγιαζόταν για να υπηρετεί στη Σκηνή του Μαρτυρίου.

    Το σημαντικότερο από όλα τα έργα του Αρχιερέα ήταν να κάνει την προσφορά που εξιλέωνε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, μία φορά το χρόνο την ημέρα του Εξιλασμού. Αυτή την ημέρα του Εξιλασμού, ο Αρχιερέας, ως αντιπρόσωπος του λαού Ισραήλ, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι ενός τράγου και με αυτόν τον τρόπο διαβίβαζε όλες τις αμαρτίες τους επάνω στον τράγο. Παρόμοια, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένα μέλος της οικογένειας του Ααρών, είχε αγιαστεί από τον Θεό ως Αρχιερέας, και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον Ιησού Χριστό με τη βάπτισή Του, η οποία έγινε με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών (χειροθεσίας). Ο Ιησούς ανάδειξε τον Ιωάννη ως αντιπρόσωπο της ανθρώπινης φυλής. Γιατί; Επειδή ο Ιωάννης ήταν απόγονος του Ααρών του Αρχιερέα, ο Ηλίας που επρόκειτο να έρθει, για τον οποίο είχε μιλήσει ο προφήτης Μαλαχίας, και ο προφήτης που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω στον Ιησού. Ο Ιησούς είχε έρθει σε αυτή τη γη ως ο Αμνός του Θεού για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου, και για αυτό έπρεπε να υπάρξει ένας αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ένας Αρχιερέας από την οικογένεια του Ααρών. Αυτός δεν ήταν κανένας άλλος εκτός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

    Πίσω στον κατάλογο