Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

אם הבנתך את בשורת "המים והרוח" היא נכונה, גאולתו של הגנב על הצלב לא הייתה מתאפשרת. ואם הגנב נחשב כיוצא מן הכלל, אז אלוהים לא הוגן מכיוון שהוא מפר את חוקי הכניסה למלכות שהוא בעצמו קבע. כיצד אם כן אתה מסביר את גאולתו של הגנב על הצלב?

בזמן ההוא כל היהודים חיכו למשיח שאלוהים ניבא עליו. לכן הם ידעו טוב יותר מכל מישהו אחר על התורה ו"שיטת ההקרבה" שאלוהים נתן דרך משה. הם האמינו שהמשיח יבוא בהתאם לתורתו של אלוהים וישחרר אותם מכל חטאיהם.
בכל אופן הם לא האמינו בעובדה שטבילתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל הייתה מאלוהים על מנת להטיל את כל חטאי העולם על ישוע (מרקוס27- 11:33), אלא החשיבו אותו כאדם שהוביל את האנשים בדרך לא נכונה ולכן צלבו אותו.
מכיוון שעל פי החוק הרומי הרומיים היו מוגנים ממלקות או מצליבה (מעשי השליחים25- 22:29, 23:27), אנו יכולים לדעת שהגנבים על הצלב היו יהודים ולא רומיים. אנו יכולים גם לדעת לפי דברי היהודי שהוא פחד מאלוהים: "זכרני נא אדוני בבאך במלכותך"(לוקס 23:42) מכיוון שבשורת מלכות השמים לא נלמדה על ידי הגויים עד שפטרוס לימד אותם את הבשורה (מעשי השליחים10:1- 11:18). הגנב כבר ידע את התורה ואת שיטת ההקרבה שאלוהים נתן למשה. לכן הוא האמין שהמשיח יבוא בהתאם לתורתו של אלוהים.
מי שבא לאלוהים חייב להתוודות על כך שהוא חוטא המיועד לגיהינום על חטאיו. הגנב התוודה על חטאיו כשהוא אומר: "והנה אנחנו כמשפט כי לקחנו כגמול ידינו" (לוקס 23:41). אנו יכולים גם לדעת לפי דבריו שהוא פחד מאלוהים ותקוותו הייתה מלכות השמים כשהוא אמר: "זכרני נא אדוני בבאך במלכותך"(לוקס 23:42).
הוא אמר: "והאיש הזה לא עשה מאומה רע" (לוקס 23:41). מה הגנב ידע על מעשיו של ישוע? הוא האמין שישוע בא מרוח הקודש, נולד ממרים הבתולה, הוטבל על ידי יוחנן נציגם של כל בני האדם, לקח את כל חטאי העולם ונצלב. הוא היה יהודי שהאמין בליבו במה שישוע עשה אף על פי שהוא נצלב כדי לפרוע את חובות מעשיו על הארץ. 
אלו שהתוודו על חטאיהם באמצעות הטבלתו של  יוחנן כאשר הם שמעו שכל חטאיהם הוטלו על ישוע דרך טבילתו, הכירו בצדקתו של אלוהים. בכל אופן אלו שלא קיבלו את טבילת המחילה של ישוע דחו את רצונו של אלוהים למענם מכיוון שלא האמינו גם בטבילתו של ישוע (לוקס 28-7:30).
ההיפך הוא הנכון, הגנב שנגאל התוודה שכל מה שישוע עשה היה נכון וצודק בעוד היהודים האחרים לא נהגו כך. הוא יכל להגיד שישוע צדיק מכיוון שהוא התוודה על חטאיו באמצעות טבילתו של יוחנן והאמין שישוע לקח את כל חטאיו באמצעות טבילתו.לכן הוא יכל להיגאל. הוא היה גם אדם שהאמין בבשורת המים והרוח. מכיוון שאלוהים הוא הוגן, הוא הצדיק את אלו שהאמינו בטבילתו של ישוע ובצלב בהתאם לתורתו.