Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 3-1] List do Kościoła w Sardes (Księga Objawienia 3:1-6)

List do Kościoła w Sardes

(Księga Objawienia 3:1-6)
„A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze Mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”.
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy”
Pan ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd. Kościół Sardes miał wiele niedoskonałości w swoim życiu wiary. Dlatego Bóg napomniał Kościół, aby żył wiarą. Bóg powiedział tutaj do sługi kościoła w Sardes: „masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy”. Przez to Bóg miał na myśli, że wiara sługi kościoła w Sardes, z praktycznego punktu widzenia, była martwa.

Werset 2: „Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem”.
Pan nie pozwolił aniołowi kościoła Sardes trwać już w niewierności. Skarcił ten Kościół, ponieważ żył on bez pełnej wiary w Słowo Boże. Gdy święci w swoim życiu, nie żyją wierząc całym sercem w całe spisane Słowo Boże, jest to podobne do życia w grzechu przed Bożą obecnością. 
Jeśli święci żyją wiarą w Słowo Boże, nawet gdy są słabi, zostaną wywyższeni przed Bogiem i ludźmi. Aby stać się takimi świętymi, których wiara jest pełna, musimy żyć w naszym życiu, wierząc wiernie i podążając za Słowem Bożym, które uczyniło świętych całością.

Werset 3: „Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie”.
Święci i słudzy Pierwszego Kościoła musieli ponosić niezmierzone ofiary, aby słuchać i zachować ewangelię wody i Ducha. Dlatego Pan powiedział im, aby nie tracili wiary w tę cenną ewangelię wody i Ducha, ewangelię, która wymagała od nich tak wielu ofiar, a nawet życia. Wierzący muszą jasno okazywać Bogu swoją wiarę i czyny, mocno trzymając się ewangelii o doskonałym zbawieniu wody i Ducha.
Ci, którzy są zbawieni, muszą zawsze pamiętać, jak po raz pierwszy usłyszeli i uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, żyjąc w wdzięczności za łaskę zbawienia. Narodzeni ponownie święci i słudzy muszą zawsze rozmyślać nad tym, jak wielka i błogosławiona jest ewangelia, którą otrzymali od Pana. Jeśli nie, znajdą się w miejscu głupców, nie wiedząc, kiedy Pan powróci na tę ziemię.

Werset 4: „Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze Mną w białych szatach, bo są godni”.
Niemniej jednak Pan mówi nam tutaj, że w Kościele w Sardes wciąż było kilku wierzących, którzy, nie splamili swoich szat, mocno trzymając się swojej wiary. Pan mówi również, że ci wierni święci będą żyć jako słudzy Boga, którzy przyodziani w Jego sprawiedliwość będą chodzić z Panem. Mogli chodzić z Panem, ponieważ ich wiara była godna.
Święci, których wiara jest uznana przez Boga, podążają za Panem, dokądkolwiek On ich prowadzi. Fakt, że nie splamili swoich szat, oznacza, że ufając Słowu Bożemu nie poddali się, rzeczom tego świata. Ci, którzy są przyodziani w szaty sprawiedliwych, dzięki ewangelii wody i Ducha danej przez Pana, trzymają się Jego Słowa i nie idą na kompromis ze światem. Innymi słowy, wyznaczają wyraźną linię oddzielającą od fałszywych ewangelii.
Ci, którzy są ubrani na biało przez wiarę w ewangelię Pana, pracują dla Jego ewangelii i na tym świecie żyją życiem, w którym chodzą z Nim. Dlatego Pan jest zawsze z nimi, ponieważ oni zawsze idą z Nim, wierząc w Jego Słowo.

Werset 5: „Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam jego imię przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami”.
Ci, którzy zwyciężą świat, wierząc w Słowo Boże, będą żyć wiecznie, ubrani w sprawiedliwość Bożą jako Jego święci i służąc dziełom Pana. Pan również zatwierdzi ich wiarę i zapisze ich imiona w Księdze Życia, a imiona te nigdy nie zostaną wymazane.
Słowo obietnicy naszego Pana mówi nam, że ci, którzy mają prawdziwą wiarę, z pewnością zwyciężą w swojej walce wiary przeciwko wrogom Boga. „Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty”. Białe szaty oznaczają tutaj zwycięstwo w walce wiary z wrogami Boga. Zwycięzcy wiary otrzymują błogosławieństwo, dzięki któremu ich imiona nie zostaną nigdy wymazane z Księgi Życia. A ich imiona zostaną zapisane także w Nowym Jeruzalem. „Wyznam jego imię przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami”. Określenie „wyznam” oznacza tutaj, że Pan zatwierdzi ich wiarę.

Werset 6: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”.
Ci, którzy mają prawdziwą wiarę, zawsze słyszą, co mówi do nich Duch Święty poprzez Jego kościoły. W związku z tym żyją z Bogiem i są stale prowadzeni przez Ducha Świętego.