Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 11-1] Kim Są Dwa Drzewa Oliwne i Dwaj Prorocy? (Księga Objawienia 11:1-19)

Kim Są Dwa Drzewa Oliwne i Dwaj Prorocy?

(Księga Objawienia 11:1-19)
„I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon. Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. I dam władzę dwóm Moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi. A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon; Mówiąc:
Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący,
który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, 
że wziąłeś Swą potężną moc i objąłeś królestwo.
I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew
i czas osądzenia umarłych,
i oddania zapłaty Twoim sługom prorokom i świętym 
oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim,
i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.
Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad.”
 

Słowo z Księgi Objawienia 11 jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak całe Słowo Boże. Aby zniszczyć świat, konieczne jest wykonanie przez Boga ważnej pracy. To ostatnie żniwa ludu Izraela. Bóg ma również inne zadanie, aby wykonać zarówno dla Izraelitów, jak i dla pogan, a jest to sprawienie, aby poprzez śmierć męczeńską, wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu i w pochwyceniu.
Ponieważ Biblia przedstawia ogólny opis tych kwestii, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób Boże zbawienie odpuszczenia grzechów spełniło się w Nowym Testamencie. Pismo Święte wskazuje nam na te tematy, ponieważ jeśli nie przyjrzymy się im uważnie, nie zrozumiemy świętych, sług Bożych i ludu Izraela, którzy pojawiają się w Księdze Objawienia.
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon”.
To mówi nam, że dzieło ocalenia Izraelitów od grzechu dzięki łasce Bożej jest teraz rozpoczęte. „Mierzenie” oznacza tutaj, że Bóg osobiście zainterweniuje, aby zbawić lud Izraela od jego grzechów w czasach ostatecznych.
W głównym fragmencie rozdziału 11 musimy skupić się na zbawieniu Izraelitów od grzechu. To Słowo mówi nam, że ewangelia wody i Ducha będzie odtąd głoszona ludowi Izraela, co oznacza początek dzieła Bożego, które zamienia Izraelitów w lud Boży uwolniony od wszystkich grzechów dzięki łasce zbawienia udzielonej przez Jezusa Chrystusa. Bóg zapisał Objawienie 11, aby również dać Izraelitom przebaczenie grzechów w czasach ostatecznych. „Mierzenie” w wersetach 1 i 2 oznacza wyznaczanie standardów dla wszystkich rzeczy. Celem Boga podczas mierzenia Jego Świątyni jest sprawdzenie, po zaplanowaniu już zbawienia Izraelitów, czy ich serca są gotowe na przyjęcie zbawienia, czy też nie. A jeśli ich serca nie są gotowe, On przygotuje je, aby ich serca stały się odpowiednie.

Werset 2: „Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące”
Bóg dał Szatanowi moc deptania pogan przez trzy i pół roku. Dlatego wszyscy poganie muszą przyjąć do swoich serc ewangelię wody i Ducha, Słowo odkupienia, tak szybko, jak to możliwe, w ciągu pierwszych trzech i pół roku siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. Historia tego świata dobiegnie końca, gdy Wielki Ucisk przekroczy połowę swojej drogi i wejdzie w drugą połowę. Wkrótce, w niedalekiej przyszłości nadejdzie czas, kiedy wszyscy poganie, a także święci, którzy już zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów, zostaną podeptani przez Szatana.
Dlatego poganie muszą otrzymać przebaczenie grzechów i przygotować swoją wiarę męczeńską, zanim miną pierwsze trzy i pół roku Ucisku. W tym czasie, przez pierwsze trzy i pół roku, lud Izraela również będzie cierpieć w straszliwym Ucisku. Lecz w tym czasie zaakceptuje on również fakt, że Jezus jest ich Zbawicielem. W końcu lud Izraela otrzyma zbawienie od wszystkich swoich grzechów podczas pierwszych trzech i pół roku Wielkiego Ucisku. Musimy zdać sobie sprawę, że Bóg pozwoli Izraelitom na przebaczenie grzechów nawet w okresie Wielkiego Ucisku.

Werset 3: „I dam władzę dwóm Moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory”
Bóg wzbudzi dla ludu Izraela jako Swoje sługi dwóch świadków. Dwóch proroków, których Bóg wzbudzi dla Izraelitów, otrzyma dwukrotnie większą moc niż dawni prorocy, a poprzez słowa ich świadectwa Bóg zacznie działać wśród ludu Izraela, aby przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dzięki dziełom tych dwóch proroków wielu Izraelitów stanie się prawdziwie narodzonym ponownie ludem Bożym. 
Poprzez dwóch proroków dokonujących cuda i znaki, których Bóg pośle w czasach ostatecznych, aby zbawić Izraelitów od ich grzechów, Bóg sprawi, że Izraelici, którzy będą prowadzeni przez tych proroków, powrócą do Chrystusa, i uwierzą w Niego jako swego Zbawiciela. Ci dwaj prorocy będą karmić Słowem Bożym lud Izraela przez 1260 dni podczas pierwszych trzech i pół roku Wielkiego Ucisku. Dając Izraelitom ewangelię wody i Ducha, i sprawiając, że w nią uwierzą, Bóg pozwoli im na to samo zbawienie, które ocaliło pogan z czasów Nowego Testamentu od wszystkich ich grzechów, poprzez wiarę. 

Werset 4: „Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi”.
„Dwa drzewa oliwne” odnoszą się tutaj do dwóch proroków Boga (Księga Objawienia 11:10). Z drugiej strony „dwa świeczniki” odnoszą się do Kościoła Bożego, który On założył pośród pogan, oraz Kościoła, który dał ludowi Izraela. Bóg zbudował Swój Kościół zarówno wśród Żydów, jak i wśród nas, pogan, i będzie kontynuował Swoje dzieło zbawiania dusz od grzechu aż do ostatniego dnia.
Przez „dwa drzewa oliwne” i „dwa świeczniki” Bóg mówi nam, że tak jak w czasach Starego Testamentu wzbudził Swoich proroków, aby zbawić Izraelitów od ich grzechów i działał przez tych proroków, przemawiając do nich, to kiedy nadejdą czasy ostateczne, również wzbudzi z ludu Izraela dwóch proroków, którzy będą głosić Jego Słowo i będzie prowadził Izraelitów do Jezusa poprzez tych proroków.
Izraelici nie traktują poważnie sług Bożych wywodzących się z pogan i nie słuchają tego, co ci słudzy Boży mają im do powiedzenia. Ponieważ wiedzą wszystko o systemie ofiarnym i proroctwach Starego Testamentu, prorocy Boga czasów ostatecznych muszą powstać z ich własnego ludu Izraela. Izraelici są tak dobrze zorientowani w Piśmie Świętym, że równie dobrze mogliby recytować całą Torę, nawet biegając. Dlatego nigdy nie wierzą w to, co mówią im słudzy Boży, którzy są poganami.
Ale słysząc ewangelię wody i Ducha, którą teraz głosimy, powstaną wśród ich własnego ludu słudzy Boży. Kiedy wierzący w ewangelię wody i Ducha powstaną z ich własnego ludu, a wśród nich powstaną dwaj prorocy ustanowieni przez Boga, którzy będą im wyjaśniać i głosić Słowo Boże, wtedy Izraelici uwierzą.
Lud Izraela będzie wiedział, że ci dwaj świadkowie to prorocy wysłani i wzbudzeni przez Samego Boga, aby zbawić ich od grzechów w czasach ostatecznych. Ci prorocy będą działali z potężną mocą, taką jaką mieli słudzy Boga w Starym Testamencie, których Izraelici dobrze znają i w których wierzą. Dlatego Izraelici zobaczą na własne oczy potężne cuda, których rzeczywiście dokonają dwaj świadkowie. Wtedy lud Izraela powróci do Jezusa Chrystusa i uwierzy w Pana. Kiedy, tak jak my, uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i swojego Zbawiciela, będą mieli taką samą wiarę jak nasza—to znaczy, oni również zostaną zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.
Ci dwaj świadkowie wyjaśnią Słowo Boże i będą nim karmić lud Izraela przez 1260 dni podczas Wielkiego Ucisku trwającego siedem lat. Tak jak my, którzy jesteśmy poganami z czasów Nowego Testamentu i zostaliśmy zbawieni przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, tak Bóg pozwoli także Izraelitom na zbawienie w czasach ostatecznych, poprzez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha.
Jak mówi werset 4: „Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi”, Biblia nazywa tych dwóch świadków „dwoma drzewami oliwnymi”. Dwa drzewa oliwne odnoszą się do dwóch proroków czasów ostatecznych. W wersecie 10 jest napisane: „A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”. Tutaj musimy rozwikłać to Słowo, skupiając się na tym, kim są te dwa drzewa oliwne.
Drzewa oliwne były używane w czasach Starego Testamentu do poświęcenia wyposażenia świątyni i ołtarza w Świątyni Bożej poprzez namaszczenie ich olejkiem. Tej oliwy z oliwek używano również do innych celów, na przykład do rozpalania lamp w świątyni. W Świątyni musieli używać tylko czystej oliwy z oliwek. Bóg nie pozwolił, aby w Jego świątyni używano jakiejkolwiek oliwy, ale upewnił się, że będzie używana tylko oliwa z oliwek. Dlatego musimy wiedzieć, że drzewo oliwne, podobnie jak drzewo figowe, reprezentuje lud Izraela.
Istnieje wiele interpretacji tych dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników. Niektórzy nawet twierdzą, że sami są drzewami oliwnymi. Ale te dwa drzewa oliwne odnoszą się do namaszczonych. W czasach Starego Testamentu ludzie byli namaszczani, gdy zostali uznani za proroka, stawali się królami lub kapłanami. Kiedy ktoś został w ten sposób namaszczony, zstępował na niego Duch Święty. W związku z tym drzewo oliwne odnosi się do Jezusa Chrystusa, który został poczęty z Ducha Świętego (List do Rzymian 11:24). Lecz ludzie w tej kwestii mają wiele błędnych przeświadczeń.
Niemniej jednak dwa drzewa oliwne, które są dwoma świadkami wymienionymi w głównym fragmencie, odnoszą się do dwóch sług Bożych, których Bóg miał specjalnie wzbudzić dla zbawienia Izraelitów.
Oto, co mówi nam werset 4. Dwa świeczniki tutaj odnoszą się do Kościoła Bożego, na który Bóg pozwolił poganom, i Kościoła, na który zezwolił ludowi Izraela. W wieku Starego Testamentu Izraelici początkowo mieli Kościół Boży. Lecz od czasów Nowego Testamentu nie mieli już tego Kościoła Bożego. Dlaczego? Ponieważ nie uznali jeszcze Jezusa Chrystusa, a także nie mają Ducha Świętego w swoich sercach. 
Ponieważ nie przyjęli ani ewangelii wody i Ducha, ani Jezusa Chrystusa, nie ma już wśród nich Kościoła Bożego. Jednak przed ostatecznym końcem świata, w ciągu pierwszych trzech i pół roku Wielkiego Ucisku, Bóg dopuści Swój Kościół również do ludu Izraela. Dlatego Biblia mówi nam o dwóch drzewach oliwnych, które są dwoma świadkami.
Pan ustanowi Swój Kościół i wykona Swoje dzieło zbawienia dusz od grzechu zarówno wśród Żydów, jak i wśród nas, pogan. I poprzez te kościoły sprawi, że będą one służyć duchowemu dziełu ratowania dusz od grzechu, aż do pojawienia się Antychrysta. Oznacza to, że Bóg uczyni naczynia ze świętych, członków Jego Kościoła, aby służyły one ratowaniu dusz zagubionych w grzechu. Dlatego musimy pilnie wypełniać naszą pozostałą posługę w wierze.

Werset 5: „A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity”.
Bóg dał moc dwóm prorokom, aby mogli wypełnić swoją specjalną misję. Aby lud Izraela odpokutował i pokonał Szatana w czasach ostatecznych, Bóg pokazuje nam, że każdy, kto spróbuje zabić tych dwóch świadków, poniesie krzywdę i że moc Jego Słowa będzie z tymi dwoma świadkami.
W związku z tym lud Izraela, wierząc w nauki tych dwóch proroków, powróci do Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg pozwolił Izraelitom na dwa drzewa oliwne—to jest dwóch świadków—aby zostali zbawieni od grzechów w czasach ostatecznych.

Werset 6: „Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą”.
Ponieważ lud Izraela nie odpokutuje dopóki słudzy Boży, których On dla nich powołał, nie wykonają tych potężnych dzieł, to Bóg pozwoli dwóm świadkom pracować z Jego mocą. Ci dwaj prorocy nie tylko doprowadzą Izraelitów do Jezusa, ale także z mocą pokonają wrogów Boga i wypełnią wszystkie dzieła ich powołania. Bóg da im szczególną moc, aby mogli głosić ludowi Izraela całe Słowo proroctwa, świadczyć, że Jezus Chrystus jest ich długo oczekiwanym Mesjaszem, i sprawić, aby uwierzyli.

Werset 7: „A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich”.
To Słowo mówi nam, że Antychryst pojawi się na tym świecie, kiedy miną pierwsze trzy i pół roku siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. To w tym czasie ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego oczekiwanego Mesjasza, w końcu powstaną z ludu Izraela. Ale wielu z nich zostanie umęczonych, aby bronić swojej wiary przed Bestią, którą jest Antychryst, i jego wyznawcami. Dwaj prorocy Boży również poniosą śmierć męczeńską, kiedy dopełnią dzieła swego powołania.
To, że ci dwaj świadkowie zostaną zabici przez Antychrysta, jest zgodne z wolą Boga. Dlaczego? Ponieważ Bóg również chce im dać Jego nagrodę za męczeństwo. Tą nagrodą jest dla nich udział w pierwszym zmartwychwstaniu, przyłączenie się do Pana w uczcie weselnej Baranka, radowanie się na zawsze i otrzymanie życia wiecznego. Aby udzielić tego błogosławieństwa wszystkim świętym, Bóg chce, aby stali się męczennikami za swoją wiarę. Dlatego wszyscy święci nie mogą się bać męczeństwa ani próbować go uniknąć, lecz przyjąć je z pozytywną wiarą i otrzymać błogosławioną nagrodę.

Werset 8: „A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany”.
Ten werset dokładnie mówi nam, że „dwaj świadkowie” pochodzą z ludu Izraela. Dwaj słudzy, których Bóg wzbudzi dla Izraelitów, nie pochodzą z pogan, ale z ich własnego ludu izraelskiego. Ci dwaj świadkowie zostaną zabici w tym samym miejscu, w którym ukrzyżowano Jezusa. Fakt ten wyraźnie mówi nam, że ci dwaj świadkowie to Izraelici. Dla ludu Izraela są sługami Bożymi.
Dla ludu Izraela, który jest duchowo podobny do ludu Sodomy i Egiptu, Bóg ustanowi Swoich dwóch proroków którym da moc i sprawi, że będą świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem, na którego czekali, aby lud Izraela odpokutował i uwierzył w Jezusa.
Antychryst zabije tych dwóch proroków na Golgocie, gdzie ukrzyżowano Jezusa. Ponieważ wyznawcy Antychrysta mają złe duchy, będą oni bardzo nienawidzić tych dwóch świadków, którzy wierzą w Jezusa i świadczą o Nim. Podobnie jak rzymscy żołnierze, którzy wcześniej ukrzyżowali Jezusa i przebili włócznią Jego bok, tak i ci ze złymi duchami będą nie tylko nienawidzić Jezusa, ale również będą nienawidzić dwóch świadków Boga i zabiją ich. 

Werset 9: „I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu”.
Wśród ludu Izraela są również tacy, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Widząc śmierć ciała tych dwóch sług (dwóch drzew oliwnych), ci ludzie zostaną ogarnięci uczuciem triumfu i aby wzmocnić to uczucie zwycięstwa, nie zapewnią nawet swoim ofiarom właściwego pochówku. Ale ich zwycięstwo rozpadnie się na kawałki, gdy Bóg przywróci do życia „dwóch świadków” i z tego powodu zaczną się bać Boga.
Mogą sobie gratulować śmierci dwóch sług Bożych, lecz to nie potrwa długo, gdyż wkrótce zrozumieją, że Antychryst nie może się równać z Jezusem Chrystusem—w ten sposób ogarnie ich rozczarowanie i pustka.
Ci ludzie nie lubią Bożego Słowa proroctwa głoszonego przez dwóch proroków. Stojąc przeciwko tym dwóm sługom, których Bóg wskrzesi, w końcu zostaną odcięci od ostatniego żniwa zbawienia i staną się naśladowcami Szatana.

Werset 10: „A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”.
Głosząc Boże Słowo proroctwa, dwaj świadkowie powołani dla zbawienia Izraelitów staną się wielkim bólem głowy dla wyznawców Szatana. W związku z tym wszyscy będą radować się śmiercią tych dwóch świadków i przesyłać sobie nawzajem prezenty, aby sobie pogratulować.
My też cieszymy się, gdy znikają ci, którzy nam przeszkadzają. Antychryst i jego zwolennicy będą nienawidzić tego, że dwaj powołani przez Boga świadkowie będą głosić Jego Słowo. Za każdym razem, gdy usłyszą Słowo Boże, ich duch będzie przytłoczony agonią. Ponieważ będą dręczeni, ilekroć dwaj świadkowie będą rozmawiali z nimi o Jezusie, uradują się, widząc ich skazanych na śmierć przez Antychrysta. Dlatego będą wymieniać prezenty i gratulować sobie nawzajem.

Werset 11: „A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli”.
Bóg jednak sprawi, że dwaj świadkowie będą uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu. To Słowo jest dowodem na to, że święci, którzy staną się męczennikami w obronie swojej wiary po zbawieniu od grzechu przez wiarę w Słowo zbawienia dane przez Pana, będą uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu.
To, że tchnienie życia weszło w ich ciała w „trzy i pół dnia”, mówi nam, że Pan pozwoli na ich zmartwychwstanie za krótką chwilę, tak jak On sam zmartwychwstał ze Swojej cielesnej śmierci. To, że Bóg pozwolił wszystkim świętym na tę wiarę pierwszego zmartwychwstania, jest dla samych świętych wielkim błogosławieństwem Bożym, lecz wszystkim grzesznikom przyniesie wielkie przygnębienie i strach. Pierwsze zmartwychwstanie świętych jest obietnicą Boga i Jego nagrodą za ich wiarę.

Werset 12: „Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich”.
To Słowo wskazuje na zmartwychwstanie i pochwycenie wszystkich świętych. Wierząc w Boże Słowo proroctwa, ci, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów, nie mieli innego wyboru, jak tylko stać się męczennikami w obronie swojej wiary. Ten werset pokazuje nam, że Pan wskrzesi wszystkich tych świętych i pochwyci ich. Święci i słudzy Boży, którzy zginą śmiercią męczeńską w swej wierności Jemu, zostaną pobłogosławieni przez uniesienie w powietrze (pochwycenie) z powodu ich wiary w Pana. Nie możemy nie dziękować Panu za to, że dał nam nasze zmartwychwstanie i pochwycenie jako nagrodę za zostanie męczennikami po otrzymaniu zbawienia poprzez wiarę w odpuszczenie grzechów, otrzymane od Pana.
Bóg Ojciec pozwoli zmartwychwstać i pochwyci wszystkich, którzy sprzeciwiają się Antychrystowi i poniosą śmierć męczeńską, wierząc w ewangelię wody i Ducha, daną przez Jezusa Chrystusa. Musimy wierzyć w ten fakt. Zmartwychwstanie i pochwycenie świętych to błogosławieństwa płynące ze zbawienia przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, daną przez Boga. Wysiłki Szatana i jego naśladowców w czasach ostatecznych rozpłyną się w powietrzu, gdy zobaczą, jak święci, których prześladowali i zabili, zostaną wskrzeszeni i pochwyceni. 
Bóg wskrzesi i pochwyci umęczonych świętych, lecz zniszczy tych, którzy nadal pozostaną na tej ziemi, wylewając plagi siedmiu czasz. Kiedy to dzieło zostanie szybko ukończone, zstąpi na tę ziemię wraz ze świętymi i zaprosi sprawiedliwych na ucztę weselną Chrystusa. Nasz Pan będzie miał tą ucztę przez tysiąc lat. Kiedy minie milenium, pozwoli Szatanowi na krótko powstać ze studni otchłani i pozwoli mu walczyć z Bogiem i Jego świętymi, lecz ostatecznie zniszczy Szatana i jego wyznawców, i skaże ich na wrzucenie w wieczny ogień. Sprawiedliwi, z drugiej strony, wejdą do Królestwa Niebieskiego Pana i będą z Nim żyć na zawsze.

Werset 13: „W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba”.
Po męczeństwie, zmartwychwstaniu i pochwyceniu dwóch proroków, których Bóg wzbudził dla zbawienia Izraelitów, pozwoli Swoim aniołom swobodnie wylać plagi siedmiu czasz na tę ziemię. Ci, którzy nadal pozostaną na tej ziemi po pochwyceniu świętych, w darze dla siebie otrzymają plagi siedmiu czasz. Wtedy zmotywowani strachem, będą oddawać chwałę Bogu, lecz będzie to bezużyteczne, bo nie będzie to akt prawdziwej wiary w Bożą miłość.
Kiedy ten świat zostanie zniszczony, sprawiedliwi będą mieli swoje wieczne Niebo, wieczne zmartwychwstanie i wieczne błogosławieństwa, a na grzeszników będzie czekać jedynie cierpienie wiecznego ognia w piekle. Dlatego każdy musi otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha. A ponieważ ci, którzy zostali w ten sposób odkupieni z grzechów wierzą w nowy świat, który obiecał im Bóg, głoszą oni wszystkim ewangelię wody i Ducha.

Werset 14: „Minęło drugie ‘biada’, a oto nadchodzi szybko trzecie ‘biada’.”
Zarówno dla pogan, jak i Izraelitów, trzecie biada od Boga będzie czekało na każdego, za wyjątkiem tych, którzy wzięli udział w swym zmartwychwstaniu i pochwyceniu poprzez zbawienie i śmierć męczeńską.
Plaga, która trwa od zatrąbienia szóstej trąby anioła do początku plag siedmiu czasz wraz z dźwiękiem siódmej trąby, nazywana jest drugim „biada”. Plagi siedmiu trąb są podzielone na trzy okresy—wczesny, środkowy i późny. Naturalne plagi i męczeństwo świętych dokonane przez Antychrysta są zawarte w pierwszym i drugim „biada”. Z drugiej strony trzecia „biada” to plagi, które całkowicie zniszczą świat. Trzecie „biada” to czasze gniewu Bożego, które zostaną wylane na grzeszników, którzy jeszcze pozostaną na tej ziemi.

Werset 15: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków”
Wyrażenie „donośne głosy w niebie” pokazuje nam, że święci i słudzy, którzy zostali zbawieni od wszystkich grzechów, będą już w niebie, zanim zaczną się plagi siedmiu czasz. W związku z tym w tym czasie lud Boży nie będzie już obecny na tym świecie. Musimy to sobie uświadomić. „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków”.
W tym czasie święci będą chwalić Pana w niebie, lecz po wylaniu wszystkich plag siedmiu czasz, zstąpią z Panem na odnowioną ziemię i będą z Nim królować przez tysiąc lat na tym świecie. Następnie Pan i święci będą panować na zawsze w Nowym Niebie i na Ziemi.
Aby uwolnić nas od grzechu, nasz Pan służył nam przez cały ten czas jako sługa, zamiast panować nad nami jako Król. Obdarzył nas Swoją łaską uczynienia dziećmi Bożymi tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, jako w swoje zbawienie. Ponieważ nasz Pan jest dla nas wiecznym Królem, sprawi również, że Jego lud będzie panował na wieki. Alleluja! Dziękujcie Panu!

Werset 16: „A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon”
Bóg jest godzien przyjąć wszelką chwałę. Dla tych, którzy zostali zbawieni od wszystkich grzechów jedyną właściwą rzeczą jest, aby upadli na twarz, wielbili i chwalili Boga. Nasz Pan, który dokonał wszystkich tych dzieł zbawienia grzeszników, jest godny, aby na wieki wieków otrzymać chwałę i cześć od wszystkich świętych, i wszystkich stworzeń.

Werset 17: „Mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś Swą potężną moc i objąłeś królestwo.”
Aby królować ze Swoim ludem na zawsze, nasz Pan pokona Szatana i otrzyma wielką moc od Boga Ojca. W związku z tym, Pan będzie panował wiecznie. Jest tego godzien. Chwalę Boga, który sprawił, że wszystkie grzechy świata zniknęły, który zbawił wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, i który osądził Swoich wrogów, i jest godzien otrzymać majestatyczną moc i królować wiecznie. W związku z tym wszyscy, którzy uznają zwierzchnictwo Boga, zostaną przyodziani w chwałę wiecznej chwały Bożej wszechmocną mocą i miłością Pana.

Werset 18: „I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty Twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.”
Wraz z wylaniem plag siedmiu czasz nastąpi teraz zniszczenie ciał tych, którzy duchowo pozostają poganami. To Słowo mówi nam, że wtedy nadejdzie czas, aby Bóg osądził każdego jako Sędzia wszystkiego, nagradzając Swoje sługi i proroków, świętych i tych, którzy Go czczą, i niszcząc tych, którzy sprzeciwiają się Jego woli i są jej nieposłuszni. Pan przyniesie sąd Swojego gniewu tym, którzy nie uznają Jego zwierzchnictwa, lecz pozwoli, aby święci wraz z Nim byli uwielbieni. Oznacza to, że Pan stał się Sędzią wszystkiego, dobra i zła.
Kiedy Pan zasiądzie na Swoim tronie jako Król narodzonych na nowo i będzie sądził wszystkich, wszyscy grzesznicy i sprawiedliwi świata otrzymają sprawiedliwy sąd. W tym czasie, jako werdykt Swego sądu, Pan da Niebo i życie wieczne świętym, a grzesznikom przyniesie ich wieczne zniszczenie i karę piekielną. Władza Jezusa Chrystusa i błogosławieństwo panowania Jego ludu będzie trwać wiecznie. W tym czasie skończy się pierwszy świat i w ten sposób rozpocznie się drugi świat, Królestwo Chrystusa.

Werset 19: „Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad”.
Bóg pozwoli Swoim świętym, sprawiedliwym, na Swoje błogosławieństwo życia w Jego Świątyni. Wszystko to spełni się zgodnie z obietnicą Bożą daną ludzkości w Jezusie Chrystusie. Królestwo Boże zaczyna się od Bożego Słowa proroctwa, a kończy się wypełnieniem tego proroctwa.
Wszystkie obietnice Boże, od zmartwychwstania i pochwycenia świętych do udziału w uczcie weselnej Baranka z Jezusem Chrystusem i ich błogosławieństwo wiecznego panowania jako królowie, są dane zarówno ludowi Izraela, jak i nam, poganom. On również traktuje zbawienie Izraelitów w czasach ostatecznych i nasze zbawienie w ten sam sposób, nas i Izraelitów uczyni męczennikami w tym okresie, pozwoli nam na to samo zmartwychwstanie, a potem na to samo pochwycenie, i odzieje nas w tę samą chwałę. Słowo mówi nam, że chociaż Izraelici i my, poganie, jesteśmy różnymi narodami cieleśnie, to jednak duchowo jesteśmy tym samym ludem Bożym.
Wielu ludzi twierdzi i wierzy, że narodzeni ponownie zostaną pochwyceni, zanim rozpocznie się Wielki Ucisk trwający siedem lat. Ale tak nie jest. Mówiąc biblijnie, ludzie będą nadal słuchać prawdziwej ewangelii i będą zbawieni przez pierwsze trzy i pół roku siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. Wtedy pojawi się Antychryst, święci zostaną umęczeni, a po ich zmartwychwstaniu i pochwyceniu nadejdzie Chrystusowa uczta weselna Baranka, pozwalająca świętym królować z Nim przez tysiąc lat.
Święci muszą mieć dokładną wiedzę o czasie ich męczeństwa, zmartwychwstania i pochwycenia. Nie wiedząc o tym czasie, będą nadal błąkać się w swoim zamieszaniu i duchowo umrą w nim.
Ci, którzy mają dokładną wiedzę o Opatrzności Bożej o czasach ostatecznych, mają nadzieję na swoje zmartwychwstanie i pochwycenie oraz będą gorliwie służyć ewangelii. Ci, którzy wiedzą, że na tej ziemi nie ma nadziei, muszą mieć taką samą nadzieję jak narodzeni ponownie i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Święci zostaną męczennikami, wierząc w Słowo Boże.
Wiara, która potrafi rozeznać czasy, jest nieodzownie potrzebna w tym wieku. Już prawie nadszedł czas, aby straszliwe plagi i cierpienia zstąpiły na cały świat i pojawił się Antychryst. Nadszedł czas, aby obudzić się ze snu. Musimy pamiętać, że musimy przejść przez prawie wszystkie udręki Wielkiego Ucisku. Konieczne jest, abyśmy wierzyli w powrót Chrystusa, w nasze zmartwychwstanie i pochwycenie oraz w nasz udział w uczcie weselnej Baranka z Chrystusem. Abyśmy mieli najbardziej odpowiednią wiarę w tej epoce, musimy wejść na pokład arki ewangelii wody i Ducha.
Mam nadzieję i modlę się, że znając tę obecną erę, będziecie mieli wiarę, która jest najpilniej potrzebna i najbardziej odpowiednia dla tego wieku.