Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-19] Piękna Ewangelia, Która Rozerwała Zasłonę Świątyni (Ewangelia Mateusza 27:45-54)

Piękna Ewangelia, Która Rozerwała Zasłonę Świątyni
(Ewangelia Mateusza 27:45-54)
„A od godziny szóstej aż do dziewiątej ciemność ogarnęła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże Mój, Boże Mój, czemu Mnie opuściłeś? Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: On woła Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał Mu pić. Lecz inni mówili: Przestań, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od góry aż do dołu, ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: On prawdziwie był Synem Bożym”.
 
Dlaczego zasłona Świątyni Bożej została rozerwana, gdy Jezus oddał ducha na Krzyżu?
Ponieważ Królestwo Boże stało się otwarte dla tych, którzy wierzą w Jego chrzest i ukrzyżowanie.

Aby zrozumieć prawdę tej cudownej ewangelii, należy najpierw poznać i zrozumieć system ofiarny stosowany w Starym Testamencie w celu przebaczenia grzechów ludzi przed Bogiem. Musisz znać następującą prawdę i wierzyć w nią.
Zgodnie ze starodawną ofiarą przebłagania, zapisaną w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej w Starym Testamencie, Najwyższy Kapłan nakładał ręce na żywym koźle i przekazywał mu wszystkie grzechy nagromadzone w ciągu roku. Następnie, w imieniu Izraelitów, ofiarę zabijano, a Najwyższy Kapłan kropił jej krwią Przebłagalnię. To zadośćuczyniło za wszystkie grzechy Izraelitów. Podobnie, tylko ci, którzy wierzyli w nałożenie rąk, krew i słowa Boga, mogli wejść do Świętej Świątyni.
Kapłani zawsze wchodzili do pierwszej części Przybytku, pełniąc służbę. Ale do drugiej części, Miejsca Najświętszego, sam Najwyższy Kapłan mógł wejść raz w roku, i to nie bez krwi, którą ofiarował za siebie i za grzechy ludzi, popełnione w nieświadomości (List do Hebrajczyków 9:6-7). Podobnie, nawet Najwyższy Kapłan nie mógł wejść do Miejsca Najświętszego bez krwi ofiary przygotowanej przez nałożenie rąk poprzez wiarę.
 
 

Jak powiedziano w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus został ofiarowany za nas

 
W Nowym Testamencie powiedziano nam, że do Królestwa Bożego można było wejść poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Kiedy zasłona Świątyni Boga została rozerwana na pół, od góry do dołu? Było to wtedy, gdy Jezus został ukrzyżowany po tym, jak przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana.
Jaki był tego powód? Jezus przyszedł na ten świat jako ofiara, a mianowicie jako Baranek Boży, zgładził grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, i w ten sposób oczyścił ludzkość ze wszystkich grzechów, kiedy został ukrzyżowany. Rozerwanie zasłony jest symbolem tego, że wszystkie grzechy ludzkości, które oddzielały nas od Boga, zostały oczyszczone przez Jego chrzest i krew na Krzyżu.
Sam Jezus przełamał tę barierę, uiszczając zapłatę za grzech, którą jest śmierć. Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany, aby zgładzić grzechy świata. To był powód, dla którego zasłona Świątyni Boga została rozerwana na pół. Tak jak kapłani mogli wejść do Przybytku z wiarą w nałożenie rąk, tak teraz my możemy wejść do Królestwa Niebieskiego dzięki naszej wierze w chrzest i krew Jezusa.
Kiedy Jezus został ukrzyżowany, zawołał donośnym głosem, mówiąc: “Eli, Eli, lama sabachthani?” czyli „Boże Mój, Boże Mój, czemu Mnie opuściłeś?” (Ewangelia Mateusza 27:46), kiedy wreszcie oddał Ducha, powiedział: „Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30). Jezus został na chwilę opuszczony przez Ojca na Krzyżu, ponieważ wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w czasie chrztu przez Jana w rzece Jordan.
Umarł za zbawienie całej ludzkości. W wyniku chrztu Jezusa i Jego śmierci na Krzyżu wszyscy, którzy w Niego wierzyli, zostali zbawieni. Ponieważ urodziliśmy się grzesznikami i jesteśmy skazani na potępienie, Jezus przyjął chrzest, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy.
Brama do Królestwa Niebieskiego była mocno zamknięta, dopóki Jezus nie oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów. Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu, zasłona Świątyni Bożej została rozerwana na pół, od góry do dołu, aby każdy, kto wierzy w cudowną ewangelię, mógł wejść do niebiańskiej Świątyni Boga.
Jestem wdzięczny Panu, że wierzę w ewangelię wody i Ducha. Mogę teraz wejść do Królestwa Niebieskiego dzięki wierze w cudowną ewangelię, którą Jezus spełnił przez Swój chrzest i krew. Nie mógłbym osiągnąć zbawienia własnymi siłami, osiągnięciami lub wysiłkiem.
Błogosławieństwo, które prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego, nie jest osiągane przez zwykłe modlitwy, darowizny i poświęcenia. Można zostać zbawionym od grzechu tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Do Królestwa Niebieskiego można wejść tylko poprzez wiarę w tę piękną ewangelię. Jezus jest bramą do Nieba. Żadna inna wiara nie jest potrzebna tym, którzy wierzą w Jezusa. Wejście do Nieba nie jest przyznawane jako rekompensata za przeznaczone dotacje, ludzkie wysiłki lub inne dobre uczynki. Jedyną naprawdę potrzebną rzeczą, aby wierzący mogli wejść do Królestwa, jest wiara w ewangelię chrztu Jezusa w rzece Jordan i Jego krwi na Krzyżu.
Wiara w wodę (chrzest Jezusa w Jordanie) i Jego krew (Krzyż) zaprowadzi cię do Królestwa Niebieskiego. Osoba, która nadal ma grzech w sercu, mimo że wierzy w Jezusa, musi wierzyć w jedną rzecz: w ewangelię wody i Ducha. “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32).
Nigdy nie poznamy dokładnego czasu naszej śmierci, ale Jezus wie wszystko. Ponieważ tak dobrze znał naszą grzeszną naturę, zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu około dwa tysiące lat temu.
 
 

Musimy wierzyć w tę wspaniałą ewangelię, która rozerwała zasłonę Świątyni Bożej

 
Zbawiciel urodził się z dziewicy, aby zbawić ludzkość od grzechów. To przez Swój chrzest w wieku 30 lat w rzece Jordan Jezus zgładził wszystkie grzechy świata. Dzięki Jezusowi przebaczono wszystkie grzechy ludzkości wynikające z ich słabości i niedociągnięć. Jego chrzest i krew są wiecznymi kluczami do zbawienia całej ludzkości. Jezus przyjął chrzest i wykrwawił się na Krzyżu, a teraz wszyscy, którzy wierzą w tę ewangelię, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. 
Zasłona Świątyni Boga została rozerwana, kiedy Jezus oddał ducha na Krzyżu. W jaki sposób zasłona Świątyni Boga mogła zostać rozerwana na pół, kiedy Jezus umarł na Krzyżu? Powodem jest to, że zbawienie ludzkości zostało dokonane przez Niego w cudownej ewangelii.
W Starym Testamencie uczymy się o Przybytku Izraela. Znajdowały się w nim ołtarz całopalenia i kadź. Za tą kadzią znajdował się Przybytek, a wewnątrz Przybytku za zasłoną znajdowała się arka, w której przebywała obecność i chwała Boga. Zasłona była tak mocno utkana, że cztery konie ciągnące ją z czterech stron nie mogły jej rozerwać. Mimo że król Salomon zastąpił Przybytek Świątynią, podstawowa forma nie została zmieniona, i zasłona wciąż tam była, zasłaniając drogę do Miejsca Najświętszego. Jednakże została ona rozdarta na pół, od góry do dołu, gdy Jezus umarł krwawiąc na Krzyżu. Świadczy to o tym, jak piękna i doskonała jest ewangelia, która została wypełniona chrztem Jezusa i Jego krwią.
Bóg pobłogosławił całą ludzkość przebaczeniem grzechów i życiem wiecznym, przyjmując ich cudowną ewangelią. Jezus jako ofiara uiścił zapłatę za grzech, kiedy przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu. Biblia mówi: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Podobnie jak w czasach Starego Testamentu, można było wejść do Świątyni Boga z krwią ofiary i otrzymać odkupienie za grzechy, tak my mogliśmy przyjść do Boga z naszą ofiarą, którą był Jezus, i otrzymać przebaczenie za nasze winy. Taka jest prawda. A słowa: “zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” pokazują nam, jak doskonała jest cudowna ewangelia.
Droga do Nieba to wiara w piękną ewangelię. Rozerwanie zasłony na dwoje reprezentuje otwarcie Królestwa Bożego. Kiedy poznajemy i wierzymy w tę ewangelię, mówiąc: „Och, Jezus zabrał wszystkie moje grzechy. Och, Jezus uiścił całą zapłatę za grzech na Krzyżu!” brama do Nieba otworzy się przed nami. Niebo jest teraz otwarte dla tych, którzy osiągnęli odkupienie dzięki wierze w chrzest Jezusa i Jego krew. Krew Jezusa ocaliła grzeszników od śmierci, a Jego chrzest był sposobem na wzięcie na Siebie grzechów całej ludzkości.
Gdy Pan oddał ducha na Krzyżu, ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Właśnie wtedy Jego krew skapnęła na ziemię i zaczęła płynąć w kierunku niższych terenów. Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, wszystkie grzechy ludzkości zostały oczyszczone, cudowna ewangelia została zakończona i wszyscy wierzący uzyskali uprawnienia, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Taka jest prawda o ponownych narodzinach. 
Jest wielu uczonych, którzy przeprowadzili badania, próbując zaprzeczyć istnieniu Jezusa Chrystusa jako prawdziwej osoby. Ale nie mogli opierać się w swojej hipotezie przeciwko licznym historycznym dowodom Jego istnienia. Wśród nich wielu uległo i uwierzyło w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Zrozumieli, że świadectwo Jezusa było zbyt istotne, aby zaprzeczyć Jego istnieniu. Przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, kiedy poznali i uwierzyli w tę cudowną ewangelię, a mianowicie w Jego narodziny, chrzest, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i drugie nadejście.
Nie byliśmy świadkami chrztu Jezusa. Nasze oczy nie widziały tego, co wydarzyło się około 2000 lat temu. Jednak dzięki temu, co jest zapisane, każdy może wejść w kontakt z tą cudowną ewangelią. Jezus poprzez Swój chrzest i krew przełamał barierę grzechu między Bogiem a człowiekiem, dzięki temu zasłona Królestwa Bożego została rozdarta na dwoje od góry do dołu.
Teraz każdy, kto wierzy w tę wspaniałą ewangelię, która została wypełniona przez chrzest Jezusa i Jego krew, może wejść do Królestwa Niebieskiego. Czy wierzysz w fakt, że chrzest Jezusa i Jego krew, czyli ta cudowna ewangelia, są kluczem do Królestwa Niebieskiego?
Kiedyś sam byłem grzesznikiem i ufałem, że Jezus jest moim Zbawicielem, ale nie byłem świadomy wspaniałej ewangelii. Jednak pewnego dnia przeczytałem w Biblii o Jego bezwarunkowej miłości do mnie. Dowiedziałem się, że przyjął chrzest za mnie, umarł na Krzyżu za mnie i zmartwychwstał za mnie. Jezus zbawił nas, przyjmując chrzest w rzece Jordan i będąc ukrzyżowanym, aby zapłacić cenę za grzech z powodu Jego miłości do nas. Jesteśmy w stanie wejść do Królestwa Niebieskiego, wierząc w tę cudowną ewangelię.
To jest największa sprawiedliwość Boga dla ludzkości i epokowe wydarzenie w historii. Cała Jego posługa - narodziny, chrzest w Jordanie, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie - miały nas zbawić od wszystkich naszych grzechów. Byliśmy skazani na piekło po naszej śmierci, ale Jezus oszczędził nasze dusze od wieczności w piekle i dał nam wspaniałą ewangelię jako drogę wejścia do Królestwa Niebieskiego.
Drodzy bracia, kiedy Jezus umarł na Krzyżu, żołnierz przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Tak jest napisane w Biblii. To świadczy o prawdzie o cudownej ewangelii chrztu Jezusa i Jego krwi.
Czy uważasz, że twoja wiara w krew Jezusa na Krzyżu wystarczy, aby uwolnić cię od wszystkich grzechów? Czy chrzest Jezusa jest mniej znaczący, czy tylko przypadkowy dla twojego zbawienia? Jeśli tak uważasz, pokutuj proszę. Musimy teraz uwierzyć w ewangelię chrztu i krwi Jezusa i uznać ją za prawdę Bożą.
 
 

Czy chcesz zostać oczyszczony ze wszystkich grzechów?

 
Tak jak musimy zapłacić, aby wyjść z długów, musimy mieć wiarę w cudowną ewangelię chrztu i krwi Jezusa, aby zostać oczyszczonym ze wszystkich naszych grzechów. Nie powinniśmy popełniać grzechu niewiary w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Chociaż nie przekazaliśmy bezpośrednio naszych grzechów Jezusowi, pośrednik imieniem Jan Chrzciciel, wykonał to za nas.
Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, niektóre groby świętych w Jerozolimie zostały otwarte, a trzy dni później zmartwychwstał i poszedł do Galilei. To wspaniałe wydarzenie naprawdę miało miejsce, lecz było wielu ludzi, którzy w to nie wierzyli.
Nasz Pan dał nam, sprawiedliwym którzy otrzymali przebaczenie grzechów, Królestwo Niebieskie. Zostaliśmy zbawieni i narodziliśmy się na nowo, nie dzięki naszej własnej fizycznej mocy czy religijnym wysiłkom, ale dzięki naszej wierze w cudowną ewangelię. Ta ewangelia nie jest fikcyjną historią. Wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa, kiedy przyjął chrzest. Choć nie było w Nim grzechu, musiał umrzeć na Krzyżu, aby odpokutować za grzechy, które wziął na Siebie podczas chrztu.
Kiedy Jezus oddał ducha, ziemia zadrżała, a skały popękały. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: „On prawdziwie był Synem Bożym” (Ewangelia św. Mateusza 27:54).
Józef, bogaty człowiek z Arymatei, wziął ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim grobowcu. Naczelni Kapłani i faryzeusze wydali rozkaz zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia.
Jednak Jezus zmartwychwstał, aby dać nowe życie tym, którzy wierzą w cudowną ewangelię. Udał się do Galilei, gdzie obiecał spotkać się ze Swoimi uczniami, zanim został ukrzyżowany. Wszystkie te rzeczy – Jego narodziny, chrzest, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i drugie nadejście – były skierowane do tych, którzy wierzą w piękną ewangelię. Również stałem się świadkiem, który świadczy, że Jezus jest Synem Boga żywego i moim Zbawicielem.
 
 
Przez kogo jest głoszona prawdziwa ewangelia?
 
Wierzący w chrzest i krew Jezusa świadczą o pięknej ewangelii prawdy. Cudowna ewangelia jest rozpowszechniana poprzez świadectwo tych ludzi, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Kiedy człowiek zostaje uwolniony od grzechów poprzez wiarę w ewangelię, Duch Boży zaczyna nim rządzić i zmienia go bez względu na jego własną wolę. Słowa Boga, które wygrywają duszę, nieustannie przemieniają prawego człowieka i dają mu jeszcze silniejszą wiarę. On z kolei zaczyna wychwalać Pana. Słowo Boże mieszka w nim, w wyniku czego codziennie doświadcza odnowy swego wnętrza. Widząc go w ten sposób przemienionego, ludzie świadczą: „To naprawdę wybawiony człowiek. Stał się prawdziwym chrześcijaninem i dzieckiem Bożym”.
Nawet diabeł akceptuje tę wspaniałą ewangelię i ulega jej. „Jestem upokorzony!” mówi. „Jest to prawda, że na świecie nie ma grzechu. Nikt nie ma grzechu w swoim sercu”. Z tego względu, diabeł działa w myślach ludzi, ingerując w ich życie wiary. Zadaniem diabła jest powstrzymanie ich przed otrzymaniem duchowych błogosławieństw ewangelii.
Szatan całkowicie przegrał walkę z Jezusem. Szatanowi udało się ukrzyżować Jezusa, kontrolując umysły ludzi. Jednak Jezus zabrał grzechy świata, kiedy przyjął chrzest i kiedy umarł na Krzyżu, uiścił zapłatę za grzech. Z tego powodu całkowicie zbawił wszystkich wierzących w ewangelię.
Diabeł nie był w stanie przeszkodzić Bożemu planowi zbawienia ludzkości od ich grzechów. Jezus zapłacił za grzechy ludzkości Swoim chrztem i krwią, aby dopełnić wspaniałą ewangelię. Teraz nie ma grzechu na tym świecie. Jezus zabrał wszystkie grzechy przez Swój chrzest i położył kres wszelkim grzechom poprzez Swoją śmierć na Krzyżu, mówiąc: „Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30). Szatan został pozbawiony mocy oskarżania tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię. Jezus pokonał diabła poprzez Swoje narodziny, chrzest, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.
Czy nadal macie grzech w swoich sercach? Nie. Chrześcijanie mogą śmiało powiedzieć: „Nie mamy grzechu w sercu” na podstawie swojej wiary w cudowną ewangelię prawdy. Osoba, która wierzy w piękną ewangelię chrztu i krwi Jezusa, nie ma w sercu nawet odrobiny grzechu.
Teraz piękna ewangelia została wyryta w naszych sercach. Jesteśmy teraz wolni od skruchy w obecności Boga. Czy wszyscy wierzycie, że Jezus zabrał wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest w rzece Jordan? Jeśli tak, wasza wdzięczność Bogu i radość będą pełne. Mając wiarę w cudowną ewangelię, zostaliśmy uświęceni i uwolnieni od naszych grzechów na tym świecie. Dziękujemy Bogu.
„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów” (List do Kolosan 1:13-14). Alleluja, chwalcie Pana.
Jezus otworzył bramę do zbawienia poprzez cudowną ewangelię. Podobnie jak zasłona Świątyni została rozerwana na pół, ty także za pomocą mocy pięknej ewangelii musisz za jednym razem przełamać barierę w swoim sercu. Cudowna ewangelia została dla nas stworzona. Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, wierząc w tę ewangelię i jest to ostateczna prawda, która pozwala nam otrzymać Ducha Świętego.