Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[8-1] Wprowadzenie do  Rozdziału 8

Rozdział 8 można prawdopodobnie określić jako najważniejszy rozdział Listu do Rzymian. Poprzez kilka tematów, które są obecne w tym rozdziale, Paweł wyjawia nam, jak cudowne jest dzieło sprawiedliwości Bożej.
Pierwszy temat brzmi: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” (List do Rzymian 8:1). Oznacza to, że niezależnie od tego, jak wulgarni i zniszczeni jesteśmy w naszym ciele, sprawiedliwość Boża uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów.
Drugi temat brzmi: „Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy Swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele” (List do Rzymian 8:3). Oznacza to, że ponieważ ludzie w swoim ciele nie mogli przestrzegać Prawa danego przez Boga, Jezus Chrystus, biorąc na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i śmiercią na Krzyżu, zbawił nas od grzechów i sądu. To dlatego, że Jezus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości Swoim chrztem od Jana, mógł On nieść wszystkie grzechy świata na Swoim Krzyżu, zostać na nim ukrzyżowanym i powstać z martwych, aby zbawić wszystkich którzy wierzą w tę prawdę. Wszystkie te dzieła naszego Pana miały na celu wypełnienie sprawiedliwości Bożej, aby zbawić grzeszników od ich grzechów, w posłuszeństwie woli naszego Boga Ojca.
Trzeci temat brzmi: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe” (List do Rzymian 8:5). Oznacza to, że gdy decydujemy się wierzyć w Boga, powinniśmy wierzyć w Niego podążając nie za naszymi własnymi myślami, ale podążając za Słowem Bożym.
Czwarty temat brzmi: „Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was” (List do Rzymian 8:9). Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, otrzymali Ducha Świętego w swoim sercu i stali się dziećmi Bożymi. Oznacza to również, że nie możesz zostać dzieckiem Bożym tylko dlatego, że sumiennie chodzisz do kościoła.
Piąty temat brzmi: „Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała” (List do Rzymian 8:12). Ten temat mówi nam, że ci, którzy zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów dzięki wierze w ewangelię naszego Pana, która wypełniła sprawiedliwość Bożą, nie mogą być dłużnikami swojego ciała ani jego niewolnikami.
Szósty temat brzmi: „Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!” (List do Rzymian 8:15). Ponieważ ci, którzy wierzą w Boga, otrzymali Ducha Świętego, teraz nazywają Boga Ojca: „Abba, Ojcze!”.
Siódmy temat brzmi: „Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni” (List do Rzymian 8:16-17). Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, to ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, a ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, to ci, którzy wraz z Chrystusem staną się dziedzicami Jego Królestwa Niebieskiego.
Ósmy temat brzmi: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd” (List do Rzymian 8:22). To mówi nam, że nawet wierzący w sprawiedliwość Bożą cierpią na tym ziemskim świecie, podobnie jak wszystkie inne stworzenia, ale także mówi nam, że w ich następnym świecie nie będzie ani jęków, ani bólu.
Dziewiąty temat brzmi: „Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” (List do Rzymian 8:30). To mówi nam, że Bóg powołał grzeszników w Swoim Synu Jezusie Chrystusie i że uczynił ich Swoimi dziećmi, gładząc za jednym razem ich wszystkie grzechy Swoją sprawiedliwością.
Wreszcie, dziesiąty i ostatni temat brzmi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia” (List do Rzymian 8:33). Nikt nie może sądzić dzieci Bożych, które otrzymały Ducha Świętego jako dar wybawienia od grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.
Te dziesięć tematów jest zatem podstawowym zarysem rozdziału 8 Listu do Rzymian. Przejdziemy teraz do ich szczegółowego zbadania w naszej głównej dyskusji.