Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-28. W to wszystko już wierzę i tego nauczam, chyba że po prostu kładziecie dodatkowy nacisk na często ignorowany chrzest Jezusa. Czym zatem różni się ewangelia wody i Ducha?

„Być zbawionym” oznacza mieć odkupienie, odpuszczenie grzechów. Oznacza to również ponowne narodzenie, ponieważ grzesznik staje się człowiekiem prawym, wierząc w ewangelię życia, która pozwala mu narodzić się ponownie z wody i Ducha poprzez zbawienie Jezusa. Duch Święty przychodzi na tych, którzy zostali odkupieni i narodzeni ponownie oraz świadczy o tym, że są dziećmi Bożymi. Dlatego to wszystko jest to samo; otrzymywanie przebaczenia grzechów, otrzymywanie Ducha Świętego, odkupienie, ponowne narodzenie, stanie się dzieckiem Bożym i stanie się sprawiedliwym.
Jezus powiedział: “Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (Ewangelia Jana 14:6), co oznacza, że tylko przez Jezusa, jednorodzonego Syna Bożego, możemy wejść do Królestwa Bożego. Dlatego musimy wiedzieć, w jaki sposób Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i uczynił nas tymi, którzy zasługują na wejście do Jego królestwa.
Mimo to większość chrześcijan wciąż myśli, że samo przywoływanie Jego imienia może ich zbawić. Wierzą w Jezusa, a nigdy nie zajrzeli do Biblii, nie wiedzą, co uczynił, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Bóg jest Duchem i Świętym, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień, ale my żyjemy grzesznym życiem. Wejście do Królestwa Pana jest możliwe tylko przez Jezusa i możemy wierzyć w Niego z wiarą w “Prawo Ducha Życia… w Jezusie Chrystusie” (List do Rzymian 8:1-2).
Wielu ludzi nie wie nawet, co Jezus uczynił dla zbawienia; ale ślepo w Niego wierzy, mówiąc: “Panie, Panie!”. Myślą też, że są zbawieni, ale wciąż mają grzechy w swoich sercach. Jeśli nadal macie grzech w sercu pomimo wiary w Jezusa, to od czego zostaliście zbawieni? Jeśli ktoś zapyta: “W jaki sposób Jezus zmył nasze grzechy?”, Większość ludzi odpowiada: “Chyba zmył je na Krzyżu”. Na inne pytanie: “Czy macie grzech w sercu?” mówią: “Oczywiście. Kto może być całkowicie wolny od grzechu na tej ziemi?”
Imię Jezus oznacza “On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” (Ewangelia Mateusza 1:21). Wierzymy w Jezusa, abyśmy zostali zbawieni od grzechu.
Jednakże, jeśli nadal mamy grzech w swoich sercach, chociaż wierzymy w Jezusa, nadal jesteśmy grzesznikami sprzedanymi w niewolę grzechu i będziemy sądzeni odpowiednio. Apostoł Paweł powiedział: “Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” (List do Rzymian 8:1). Jest więc pewne, że ktoś, kto wciąż ma grzech w swym sercu, nie jest w Chrystusie Jezusie. Dlaczego pozostają grzesznikami, którzy nie są odkupieni i odtrąceni od zbawienia, mimo że nadal wierzą w Jezusa? To dlatego, że wierzą tylko w krew na Krzyżu, bez przekazania Mu grzechów przez chrzest Jezusa. Dlatego nadal mają grzech w swoich sercach, podczas gdy Jezus umarł na Krzyżu bez względu na ich grzechy.
Istnieje znacząca różnica między chrześcijanami, którzy wierzą w chrzest Jezusa, a tymi, którzy w niego nie wierzą; niektórzy dostąpili odkupienia i stali się sprawiedliwymi poprzez wiarę w chrzest Jezusa, podczas gdy inni wciąż pozostają grzesznikami bez wiary w to. Duch Święty nie zstąpi na grzesznika. On zstąpi tylko na sprawiedliwych, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha.
Dlaczego apostoł Paweł powiedział: “Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?” (List do Rzymian 6:3). Wielu ludzi wierzy, że Jezus zabrał nasze grzechy na Krzyżu, ale nigdy nie możemy wyznać, że nie mamy żadnego grzechu w naszych sercach, jeśli nie wierzymy w chrzest Jezusa. Jeśli to zrobimy, popełnimy grzech kłamstwa w obliczu Boga, co jest sprzeczne z naszym własnym sumieniem.
Z pewnością nadal mamy grzech w swoich sercach, jeśli nie przekazaliśmy Jezusowi wszystkich naszych grzechów przez wiarę w Jego chrzest. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię chrztu Jezusa i Krzyża, popadną w legalizm i staną się wielkimi grzesznikami. Dlatego bez względu na to, co robią na przykład modlą się głęboko w górach lub modlą się o przebaczenie podczas spotkań modlitewnych, wciąż znajdują w swoich sercach grzechy.
Jezus rzekł: “Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Ewangelia Mateusza 7:21-23).
Kto “czyni niesprawiedliwość”? Odnosi się to do tych, którzy nie otrzymali doskonałego odkupienia w swoich sercach, ponieważ uwierzyli tylko w Krzyż. To jest dowolna wiara, nie od Boga. Praktykujemy bezprawie, jeśli nie wierzymy, że Jezus zbawił nas przez swój chrzest i Krzyż. Nie możemy powiedzieć, że mamy właściwą wiarę, zanim poznamy i uwierzymy w chrzest Jezusa i Krzyż.
Jezus powiedział, że jeśli ludzie chcą narodzić się ponownie, jest to możliwe tylko poprzez wodę i Ducha. Podobnie jak ludzie mogli zostać zbawieni od wód potopu, tylko gdyby znajdowali się w arce Noego, możecie otrzymać odpuszczenie wszystkich swoich grzechów i żyć prawdziwie wiernym życiem, tylko jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha. Bez ewangelii wody i Ducha nie możecie otrzymać przebaczenia grzechów ani zostać dziećmi Bożymi.