Czym jest Ewangelia?

Czym jest Ewangelia wody I Ducha?


Apostoł Paweł powiedział: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem" (1 List św. Pawła do Koryntian 15:3-4). Co oznacza "Pismo" w zdaniu "Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy"? To oznacza Stary Testament. Apostoł Paweł powiedział, że Jezus umarł za nasze grzechy według przymierza i objawienia Starego Testamentu. Jak On odpokutował za wszystkie nasze grzechy? On uczynił to Swoimi sprawiedliwymi dziełami: chrztem i śmiercią na Krzyżu.

Wy na pewno wiecie, że w czasach wczesnego kościoła nie obchodzili Bożego Narodzenia aż do końca drugiego wieku. Wcześni Chrześcijanie, jak i Apostołowie, obchodzili tylko 6 stycznia jako "dzień chrztu Jezusa", i to było jedyne świętowanie wczesnego kościoła.

Dlaczego Apostołowie przywiązywali szczególną wagę do Chrztu Jezusa? To jest tajemnica prawdziwej ewangelii wody i Ducha, którą oni otrzymali od Jezusa i głosili światu. Jezus powiedział: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (Ewangelia św. Jana 3:5). Biblia powiada nam, że Jezus przyszedł przez wodę i krew, aby wybawić nas od wszystkich grzechów (1 List św. Jana 5:6). Krew oznacza Krzyż, cóż więc oznacza woda?

(Mam nadzieję, że rozumiecie różnicę między wodnym chrztem wierzących a Chrztem Jezusa. Proszę zwrócić uwagę na znaczenie chrztu Jezusa. Teraz nie skupiamy uwagi na wodnym chrzcie zwolenników doktryny przebudzenia poprzez chrzest.)

Dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Dlaczego Jezus powiedział o Swoim chrzcie "bo tak godzi się nam wypełnić wszystką sprawiedliwość?" (Ewangelia św. Mateusza 3:15)

W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:1 napisano: "Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr…" Popatrzmy, jakie typowe ofiary Bóg ustanowił dla Swego ludu dla ich zbawienia w czasie Starego Testamentu. Jeśli ktoś grzeszył i był winien, ten grzesznik musiał złożyć ofiarę dla zadośćuczynienia za swój grzech. Przeczytajmy III Księgę Mojżeszową 1:3-5. "Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego Potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania". Tu możemy zobaczyć, że ofiara za grzech musiała spełniać trzy poniższe warunki, aby była poprawna przed Bogiem.

Oni musieli
(1) przygotować zwierzę ofiarne bez skazy (w. 3).
(2) położyć ręce na głowę ofiary całopalenia (w. 4).
(3) zabić (przelać krew) ofiarę, aby odpokutować za swoje grzechy (w. 5).


W powyższych wersetach powinniśmy wyznać Prawo Boże, że grzech miał zostać przekazany zwierzęciu ofiarnemu przez nałożenie rąk zanim ono było zabite. To jest bardzo ważna prawda. W następnych rozdziałach III Księgi Mojżeszowej możecie znaleźć bardzo wiele takich wyrażeń, jak "nałożenie rąk na głowę ofiary za grzechy" dla odpuszczenia grzechu. W III Księdze Mojżeszowej 16:21 napisano: "Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię."

Kiedy Aaron, arcykapłan, łożył ręce na głowę kozła, wszystkie grzechy Żydów przechodziły na głowę zwierzęcia. Kiedy grzesznik łożył ręce na głowę ofiary, jego grzechy przechodziły na głowę zwierzęcia. W ten więc sposób, kiedy człowieka wyświęcano dla stanu duchownego, kapłan łoży ręce na jego głowę, aby mu przekazać kapłaństwo. Dlatego "nałożenie rąk" było aktem przekazania grzechów na ofiarę. Ono oznacza "przekazać".

Wtedy zwierzę musi zostać zabite, przelać krew, ponieważ "życie ciała jest we krwi… ponieważ krew jest przebłaganiem za życie" (III Księga Mojżeszowa 17:11).

A jednak Izraelici byli zbyt słabi, żeby odpokutować za wszystkie swoje grzechy. Oni nie mogli nie grzeszyć codziennie aż do śmierci, nawet składając ofiary za grzechy zawsze, kiedy grzeszyli. Bóg dał im inną możliwość, aby jeden raz na rok otrzymywać przebaczenie wszystkich swoich całorocznych grzechów. Ten rytuał odbywał się w Dzień Pojednania. W tym dniu Aaron, arcykapłan, łożył ręce na głowę kozła ofiarnego, aby raz na zawsze przekazać mu roczne grzechy wszystkich Żydów (III Księga Mojżeszowa 16:21).

Wtenczas Aaron był przedstawicielem Żydów, ponieważ on łożył ręce na głowę kozła zamiast wszystkich Żydów. Kiedy on sam łożył ręce na głowę zwierzęcia, wszystkie roczne grzechy Żydów (wtenczas około 2-3 milionów ludzi) przechodziły na głowę kozła przez jego prawowite dzieło. To była ustawa wieczysta dla ludzkości (III Księga Mojżeszowa 16:29).

To był "cień przyszłych dóbr" (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1). Teraz Bóg spełnił "przyszłe dobra" przez Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, jak Jezus Chrystus spełnił Jego Testament.

Po pierwsze, Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa w ciele człowieka bez skazy jako obiecanego Baranka Bożego. On jest Jednorodzonym Synem Bożym i Świętym Bogiem. Dlatego właśnie On miał zostać ofiarą bez skazy dla całej ludzkości.

Po drugie, On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Tu powinniśmy wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa. Jan Chrzciciel był potomkiem Aarona, arcykapłanem. Kapłan Zachariasz, ojciec Jana, pochodził z rodu Abiasza, wnuka Aarona (Ewangelia św. Łukasza 1:5, I Księga Kronik 24:10). A więc Jan Chrzciciel był potomkiem Aarona, arcykapłana. To znaczy, że on miał prawo również zostać arcykapłanem. Oprócz tego, Jezus potwierdził, że Jan był największym człowiekiem spośród całej ludzkości. "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana" (Ewangelia św. Mateusza 11:11,13). To znaczy, że Jan był ostatnim Arcykapłanem na ziemi i prawowitym przedstawicielem całej ludzkości, którego Bóg obiecał i przygotował.

Stary Testament prorokował o nim. "Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną" (Księga Malachiasza 3:1). "Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi (izraelskiej) przekleństwem" (Księga Malachiasza 4:4-6). Jezus powiedział: "A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść" (Ewangelia św. Mateusza 11:14).

Jan Chrzciciel był Eliaszem, który przyszedł, aby przywrócić wszystkich ludzi do Jezusa Chrystusa, przygotowując ich, żeby Go przyjęli. On urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Jan udzielał chrztu nawrócenia ludziom na pustyni, aby przygotować drogę dla Pana. On musiał przyprowadzić ludzi do wspomnienia o prawie i systemie ofiarnym Starego Testamentu, aby ich przygotować do przyjścia ich Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc Jan chrzcił ludzi i pomagał im zrozumieć, że niebawem przyjdzie Zbawiciel i zabierze wszystkie grzechy świata przez nałożenie rąk. Chrzest Jana przywoływał grzeszników do powrócenia do Boga. Bardzo wielu ludzi usłyszało słowo Boże od Jana, pozostawiło swoje idole i nawróciło się do Boga, wyznając swoje grzechy.Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus powiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystką sprawiedliwość" (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Tu wszystka sprawiedliwość jest po grecku "dikaiosune", a to słowo oznacza "sprawiedliwość". To znaczy, że Jezus wybawił wszystkich grzeszników od ich grzechów w absolutnie prawowity i sprawiedliwy sposób. Aby uwolnić wszystkich grzeszników od ich grzechów w sposób poprawny i sprawiedliwy, Jezus musiał zabrać wszystkie ich grzechy przez "nałożenie rąk" według Przymierza, które Bóg zawarł w Starym Testamencie. Dla Niego to był najlepszy sposób, aby zabrać wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana. Ponieważ Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, nazajutrz Jan Chrzciciel świadczył: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!" (Ewangelia św. Jana 1:29). Ten sam Jan przyszedł, aby spełnić chrzest Jezusa przez nałożenie rąk. Wtenczas Jan położył ręce na głowę Jezusa Chrystusa, a więc wszystkie grzech świata przeszły na Niego według prawa Bożego.

Po trzecie, On został ukrzyżowany za nasze odpuszczenie grzechu. Przed Swoim ostatnim oddechem On powiedział: "Wykonało się!" (Ewangelia św. Jana 19:30) On przelał krew jako zapłatę za nasze grzechy. Jezus zmartwychwstał po trzech dniach, i wstąpił do Nieba. On zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i Swoją krwią na Krzyżu.

Apostoł Paweł powiedział: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy" (1 List św. Pawła do Koryntian 15:3). Czy teraz rozumiecie, jak zwierzę ofiarne wykorzystywano dla odpuszczenia grzechu w Starym Testamencie, i dlaczego ono jest cieniem przyszłych dóbr?

Przed zabiciem zwierzęcia ofiarnego musiało być "nałożenie rąk". Jeśli kto zapominał "położyć ręce na ofiarę", którą składano za grzechy, nie zostawał mu przebaczony jego grzech z powodu bezprawia tego człowieka. Bóg nigdy nie przyjmował takich bezprawnych ofiar. Składanie ofiar bez nałożenia rąk na ofiarę było sprzeczne z prawem Bożym.

Jezus przyszedł na ten świat, aby wymazać wszystkie nasze grzechy Swoim czynem sprawiedliwym (List św. Pawła do Rzymian 5:18). Jego czynem sprawiedliwym było to, że On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby zabrać grzech świata, i został ukrzyżowany, aby zapłacić za nasze grzechy. On przyszedł przez Swój chrzest i krew. Ale, niestety, większość chrześcijan zna tylko połowę Jego czynu sprawiedliwego. Powinniśmy poznać całą ewangelię wody i Ducha. Wiara w Niego, która opuszcza ważną część Jego ewangelii, jest bezprawiem i próżnią.

Apostoł Jan wyjaśnił znaczną część Jego ewangelii w swoim Pierwszym Liście. "Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi " (1 List św. Jana 5:6).

Narodziliśmy się z grzeszną naturą i grzeszymy do swego ostatniego oddechu. Nie możemy nie grzeszyć, i nie możemy uciec od sądu Bożego. Cała ludzkość jest skazana na piekło: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (List św. Pawła do Rzymian 5:20, Ewangelia św. Jana 3:16).

Jezus Chrystus, Syn Boga, przyszedł na świat jako Baranek Boży. On wziął wszystkie grzechy świata, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Jako przedstawiciel całej ludzkości, Jan położył ręce na głowę Jezusa, i wtenczas wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa. W taki sposób Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i niósł je na krzyż. On przelał wszystką Swoją najświętszą krew jako zapłatę za nasze grzechy, i całkiem odpokutował za wszystkie grzechy świata.

Więc On rzekł donośnym głosem: "Wykonało się!" przed Swoim ostatnim oddechem na Krzyżu. Co zostało wykonane przez Jezusa? Wszystkie grzechy i Jego sąd skończyły się Jego czynem sprawiedliwym, innymi słowy, zostały nam przebaczone wszystkie nasze grzechy poprzez Jego chrzest i śmierć na Krzyżu. Około 2,000 lat temu Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy świata i uświęcił drogę nową i żywą (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:20). Teraz nadszedł czas Jego miłosierdzia. Każdemu, kto uwierzy w Jego chrzest i śmierć na Krzyżu, będą przebaczone wszystkie jego grzechy, a on zostanie świątynią Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:38). Alleluja!

Co jeszcze możemy powiedzieć! Jest tak wiele wersetów w Biblii, które potwierdzają, że Jego chrzest na pewno jest czynem sprawiedliwym Jezusa dla naszego zbawienia (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17, Pierwszy List św. Piotra 3:21, Ewangelia św. Jana 6:53-55, List św. Pawła do Efezjan 4:5, List św. Pawła do Galacjan 3:27, Dzieje Apostolskie 10:37, itd.)

Czy wierzycie w tę prawdę? Czy nie macie żadnego grzechu w swoim sercu? Czy Jezus wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy od narodzenia i do dziś dnia? Czy 2,000 lat temu Swoim chrztem On zabrał wszystkie wasze grzechy od dziś dnia i do waszego ostatniego oddechu? W takim razie czy zostaliście absolutnie uświęceni poprzez wiarę w Jego chrzest i krew?

Dzisiaj chrześcijaństwo powinno powrócić do ewangelii wody i Ducha. Jeśli chcecie poznać ewangelię wody i Ducha bardziej szczegółowo, nie wahajcie się kontaktować z Misją Nowego Życia. Możecie bezpłatnie otrzymać drukowane i elektroniczne książki wielebnego Paula C. Jong-a.

Volume 1: "CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ PONOWNIE Z WODY I DUCHA? "