Studiowanie Przybytku

Badanie przybytku


The Tabernacle

Przybytek był cieniem Jezusa Chrystusa, który przebaczył grzechy Izraelitów i każdego, kto w Niego wierzy. Nasz Pan był właścicielem przybytku. On był Zbawicielem, który zmył wszystkie grzechy naraz i jednocześnie, złożywszy Siebie w ofierze za całą ludzkość.

Chociaż Izraelici codziennie grzeszyli, kładąc ręce na głowie nieskalanego zwierzęcia ofiarnego na dziedzińcu przybytku zgodnie z systemem ofiar, mogli przekazać swoje grzechy na ofiarę. W ten sposób każdy, kto wierzył w posługę kapłanów i ofiarę składaną zgodnie z systemem ofiar, mógł otrzymać odpuszczenie grzechów, zmyć grzechy i stać się białym jak śnieg. Podobnie, wierząc w chrzest i ofiarę Jezusa, prawdziwą istotę przybytku, lud Izraela i ci z nas, którzy są poganami, zostali odziani w błogosławieństwo odpuszczenia wszystkich naszych grzechów i życia z Panem na zawsze.

Nie tylko Izraelici, ale wszyscy poganie mogą być uwolnieni od wszystkich grzechów tylko poprzez wiarę w Jezusa, Pana przybytku. Przybytek uczy nas, czym jest dar przebaczenia grzechów, który Bóg dał wszystkim. Jako taki sam Przybytek był samą istotą Jezusa Chrystusa.

Jezus stał się Zbawicielem grzeszników. Każdy grzesznik, kimkolwiek jest, może stać się bezgrzesznym tylko poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i prawdę, że On Sam jest Bogiem. Możemy być uwolnieni od sądu Bożego dzięki naszej wierze w błękitne, purpurowe i jasnoczerwone nici, innymi słowy, poprzez wiarę w chrzest Jezusa, Jego krew i Jego boskość. Jezus jest bramą do Królestwa Niebieskiego.

W Dziejach Apostolskich 4:12 czytamy: „Nie istnieje też w nikim innym zbawienie; bo nie istnieje inne Imię pod niebem, które zostało wyznaczone wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi.” Nikt oprócz Jezusa nie może zbawić całego ludu od grzechów. Nie ma Zbawiciela oprócz Jezusa. W Ewangelii św. Jana 10:9 czytamy: „Ja jestem bramą; jeśli ktoś przyjdzie przeze mnie będzie zbawiony, i wejdzie, wyruszy oraz znajdzie pastwisko.” 1 Tymoteusza 2:5 mówi: „Ponieważ jeden jest Bóg oraz jeden pośrednik Boga i ludzi człowiek Jezus Chrystus;” a Ewangelia św. Mateusza 3:15 mówi: „A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Dopuść teraz; bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość.” Wszystkie te wersety świadczą o tej prawdzie.

Jezus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, a przyjąwszy chrzest (błękitna nić) i przelawszy krew (jasnoczerwona nić), zbawił grzeszników. Dlatego Jezus stał się bramą zbawienia dla wszystkich grzeszników. Tak jak brama dziedzińca przybytku była utkana z błękitniej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, przyszedłszy na tę ziemię, Jezus przede wszystkim wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Dlatego stał się ofiarą, Barankiem Bożym (Ewangelia św. Jana 1:29).

Po drugie, po tym, jak przez chrzest przyjął winy wszystkich grzeszników, umarł zamiast nich i dał nowe życie tym, którzy wierzą. Po trzecie, ten Jezus był samym Bogiem. I Księga Mojżeszowa 1:1 mówi: „Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię”, a I Księga Mojżeszowa 1:3 mówi: „I Bóg powiedział: Niech się stanie światło. Więc stało się światło.” Jezus był nikim innym jak tym samym Bogiem logosem, Tym, który stworzył cały wszechświat i wszystko w nim Swoim Słowem.

Bóg powiedział Mojżeszowi, aby wykonał bramę dziedzińca przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus, który jest Samym Bogiem, zakończył Swe dzieło uczynienia grzeszników sprawiedliwymi poprzez przyjście na tę ziemię w ciele człowieka i zbawienie Swego ludu od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Te trzy posługi są drogą, przez którą Chrystus zbawił grzeszników, i są dowodem tej prawdy.

Apostoł Paweł powiedział w Liście do Efezjan 4:4-6: „Ciało jest jedno i jeden Duch, tak jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, przy wszystkich, dla wszystkich oraz w was wszystkich.” Słowo to oznacza zbawienie od grzechu wykonane z błękitniej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Przez nasze badanie przybytku musimy uświadomić sobie jego prawdę, a tym samym być błogosławieni otrzymaniem przebaczenia wszystkich naszych grzechów.


Wybierz jedną z poniższych kategorii, aby zobaczyć galerię obrazów przybytku i przeczytać kazania związane z każdym obrazem.