Livros cristãos gratuitos para estudos bíblicos sobre salvação, o Espírito Santo, o Tabernáculo e o Apocalipse de João

HOME  |  MAPA DO SITE  |  CONTATO  |  AJUDA    
 Livros impressos absolutamente grátis
- Edição em Malagasy # 1

 


MOA VE HIANAREO TENA ATERAKY NY RANO SY NY FANAHY INDRAY?

 

Filazana fohy

Ity no boky voalohany ankehitriny mitory ny "filazantsaran'ny rano sy ny fanahy mifanaraka tsara amin'ny Soratra Masina".

Famaritana

Ny votoanton'ity lohateny ity dia " ny fahaterahana indray amin'ny Rano sy ny Fanahy". Izany no mampiavaka azy amin'ny hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ity boky ity manambara amintsika mazava tsara inona no atao hoe ateraka indray ary ahoana no fomba aterahana indray amin'ny rano sy ny Fanahy araka ny lazain'ny Baiboly Ny rano manohatra ny batisan'i Jesosy teo amin'ny ony Jordana ary ny Baiboly milaza fa ny otantsika dia nifindra teo amin'i Jesosy avokoa rehefa nataon'i Jaona Batista batisa Izy. Jaona dia solon-tenan'ny olona rehetra ary taranak'i Arona mpisorona avo. Arona nametraka ny tànany teo amin'ny lohan'ny osilahy velona mba ho famelana ny fahotan'ny taona rehetran'i Israelita tamin'ny andro Fanavotana. Ity no alokin'ny zava-tsoa ho avy. Ny batisan'i Jesosy dia sarin'ny fametrahan-tànana. Ny batisan'i Jesosy dia natao tamin'ny fomba fametrahan-tànana teo amin'ny Jordana. Ka nalainy ny fahotana rehetran'izao tontolo izao amin'ny batisany ary nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Izy handoavana an'izany ota izany. Nefa maro ny Kristiana tsy mahafantatra nahoana no nataon'i Jaona batisa teo amin'ny Jordana i Jesosy. Ny fototr'ity boky ity dia ny batisan'i Jesosy sy ny antoko tsy azo lavina ao amin'ny filazantsaran'ny Rano sy ny Fanahy Masina. Afaka ho ateraka indray isika raha mino ny batisan'i Jesosy sy ny Hazo fijaliany.

Avy amin'ny Mpanatonta

Rev.Paul C.Jong dia nitory ny filazantsaran'ny rano sy ny Fanahy eran'izao tontolo izao efa ho roampolo taona izao. Nanoratra koa izy boky kristiana saro-bidy mihoatra ny 50 ary ny nadika tamin'ny teny samihafa mihoatra ny 35. Ny afatra ataony dia tena mahery sy  ka maro ny mpamaky ny bokiny no lasa ateraka indray ary mahazo ny Fanahy Masina. Mino tokoa izahay fa ity no boky voalohany ankehitriny mitory ny filazantsaran'ny rano sy ny fanahy mifanaraka tsara amin'ny Soratra Masina.


 
Free Christian Books
    Lista dos livros impressos
    Edição Malagasy 1
 
 • Sobre este livro
 •  
 • Tabela de conteúdos
 •     Sobre o serviço de livros gratuitos
      Como pedir os livros gratuitos?
      FAQ
  Ver
  cesta
   

  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.