Livros cristãos gratuitos para estudos bíblicos sobre salvação, o Espírito Santo, o Tabernáculo e o Apocalipse de João

HOME  |  MAPA DO SITE  |  CONTATO  |  AJUDA    
 Livros impressos absolutamente grátis
- Edição em Oromo # 21

 


Walitti Dhufeenya Tajaajila Yesuusiifi Tajaajila Yohaannis Cuuphaa Akka Wangeelota Afuran Keessatti Galmaa'ee Jiruutti

 

Qabiyyee
Seensa

 1. Tajaajila Yohaannis Cuuphaa Beektee Itti Amanuu si barbaachisa (Maarqos1:1-2)

 2. Yohaannis Cuuphaan Hin Kufne (Maatewoos 11:1-14)

 3. Yohaannis Cuuphaa Isa Daandii Qajeelummaa Irra Dhufe (Maatewos 17:1-13)

 4. Tajaajila Yohaannis Cuuphaa Ilaali! (Luqaas 1:17-23)

 5. Kottaa Ulfina Waaqayyootti Haa Gammdnu (Yohaannis 1:1-14)

 6. Tajaajila Garboottan Waaqayyoo Lamaanii Barteetta? (Yohaannis 1:30-36)

 7. Yesuus Maaliif Cuuphamee? (Yohaannis 3:22-36)

 8. Wangeela Dhugaa fi Qajeelummaa Yesuus Hojjete Labsi (Maatewos 3:1-17)

 9. Hariiroo Hojii Yohaannis Cuuphaa fi Wangeela Araaraa (Maatewos 21:32)

 10. Yesuus Isa Cubbuu Keenya Nu Irraa Haquuf Dhufe (Maatewos 3:13-17)

 11. "Kunoo, ani ergamaa kiyya isa karaa sii kopheessu, si dura nan erga" (Maarqos 1:1-5)

 12. Yohaannisiin Hubachuudhaan Yesuusitti Haa amannu (Luqaas 1:1-17) 
Free Christian Books
    Lista dos livros impressos
    Edição Oromo 21
 
 • Sobre este livro
 •  
 • Tabela de conteúdos
 •     Sobre o serviço de livros gratuitos
      Como pedir os livros gratuitos?
      FAQ
  Ver
  cesta
   

  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.