Oromo 7

  • ㆍISBN : 9788928230808
  • ㆍPáginas : 330

Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul’ataa - BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Miidhaa shororkeessoota 9/11 booda, bakki tiraafiika interneetii www.raptureready.com, bara dhumaatti rukuttaan miiliiyoona 8 ol ta’an akka ka’u niagarsiisa, bu’uura dhaabbata CNN fi TIME jedhamuttis, Amerikaanonni 59% ol ta’an mul’ata bara dhumaatti akka amanaa jiran nikaa’a.
Fedha akkasii bara kanaatiif deebii kennaa, barreessaan kitaabichaa kitaabichaa Mul’ata Yohannisiif bantuu olaanaa ifa ta’e, waa’ee dhufaatii Mormituu Kiristoos, waa’ee butamuu kitimamoota qulqullootaa fi waa’ee mootummaa bar–kumeefi waa’ee Waaqa Haaraafi Lafaa Haaraa guutummaa Macaafa Qulqulluu keessatti geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin nidhiheessa.
Kitaabni kun tokko-tokkoon luqqisii Mul’ata Yohaannisiin hiikaa, lallaba geggeessaa dibata hafuuraan qophaa’etti dabalee nieera. Namni kitaaba kana dubbisu hundi kuusaa akeeka Waaqayyo biyya lafaatiif qabu niarga.
Yeroon ammaa kun yeroo barbaachisummaa wangeela bishaaniifi Hafuuraa hubattee gidiraafi dhiphina bara dhumaatti ilmaan namoota eeggatu jalaa ba’uuf ogummaa ittiin argattuu dha. Kitaaba kanaan, wangeela bishaaniifi Hafuuraatti amantee gidiraa dhiphina guddaa Mul’ata keessatti raajame jalaa nibaata.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.