Thai 36

  • ㆍISBN : 9788928239559
  • ㆍPáginas : 426

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (Ⅳ) - ท่านได้พบกับพระเยซูพร้อมกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไหม

Paul C. Jong

ได้เขียนไว้ว่า “ ไม่มีใครเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว“  

( ยอห์น 1:18 )

พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าต่อเราได้อย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้ ! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราได้อย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้ ! ความจริงของความ รอด คือ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สมบูรณ์อะไรเช่นนี้ !  เราไม่มีทางรู้สึกเสียใจที่ได้รับความรอด ของเราผ่านความเชื่อในพระเยซู ผู้เสด็จ มาโดยน้ำและพระโลหิต ( 1 ยอห์น 5:6 )

ตอนนี้เราได้เป็นประชาชนที่ไม่มีบาปแล้ว ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสามารถรับการยกความผิดบาป อย่างเป็นนิรันดร์และ ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.