Thai 41

  • ㆍISBN : 8983148004
  • ㆍPáginas : 346

คำสอนของข่าวประเสริฐของมาละโก (Ⅰ) - เราควรจะมุ่งมั่นอย่างไรที่จะเชื่อและประกาศ

Paul C. Jong

ข่าวประเสริฐของมาละโกเป็นพยานว่าพระเยซู คริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้าและคือพระเจ้าเอง และก็เป็นพยานเช่นกันว่าพระองค์คือผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น เราเห็นได้ว่าผู้เขียนข่าวประเสริฐของมาละโกได้เป็นพยานอย่างหนักแน่นว่าพระองค์คือพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา นี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนใคร่อยากจะ เป็นพยานของพระเยซู คริสต์นี้ผู้ที่ได้แสดงไว้ในข่าวประเสริฐของมาละโกให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าแก่นของความจริงของคริสตศาสนานั้นพบอยู่ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสว่า “ เราบอก ความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ( ยอห์น 3:5 )  

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.