Chichewa 1

  • ㆍISBN : 8983144599
  • ㆍPáginas : 437

Kodi Munabadwadi Mwatsopano Mwa Madzi Ndi Mwa Mzimu?

Paul C. Jong

Ndime yamuthu waukhulu ya m'nkhaniyi ndi "ku Badwanso mwa Madzi ndi Mzimu." Muthuyu wachoka mnkhani yomweyi. Kunenetsa, bukuli likufothokoza tanthauzo lakubadwanso ndi mwamene mungabadwirenso mwa madzi ndi Mzimu mogwirizana ndi Bibulo. Madzi akuimirira ubadizo wa Yesu mu Yordani ndipo Babilo likuti machismo athu tonse anaikidwa pa Yesuyo pamene anabadizidwa ndi Yohane Mbatizi. Yohane ankhaimilira anthu amitundu yosina-siyana anali wambanja la Aloni wa Sembe Wamkhulu. Aloniyo aikha manja ake pa mbuzi yopepetsera machimo a Asiraeli achaka chonse Patsiku la Kupepetsera Machismo. Chinali chinthunzi-thunzi cha zinthu zabwino zikubwera. Kubadizidwa kwa Yesu kukufanizira kuikhapo manja kuja. Yesu anabadizidwa m'njira yoikha manja ku mtsinje wa Yordani uja. Ndiye anachotsa machismo adziko lonse paubadizo Wake ndipo anapachikidwa kuti alipe machimo athu. Koma anthu ambiri sakudziwa nchifukwa chanji Yesu anabadizidwa ndi Yohani mu Yordani. Ubadizo wa Yesu ndiyo nfundo yaikhulu mbukuli, imene singasiyanitsidwe ndi Uthenga wa Bwino wa madzi ndi Mzimu. Tingabadwenso ngati tikhulupirira mu ubadizo wa Yesu ndi Mtanda Wake.

Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.