Thai 11

  • ㆍISBN : 8983146982
  • ㆍPáginas : 176

ความเชื่อในหลักคำสอนของอัครสาวก - หลักธรรมพื้นฐานของพระคริสต์

Paul C. Jong

เราต้องมีความเชื่อที่เหล่าสาวกมีและเชื่อตามที่พวกท่านได้ทำ เพราะความศรัทธาและความเชื่อของพวกเขามาจากพระวิญญาณ บริสุทธิ์ เหล่าสาวกเชื่อใน พระเยซู คริสต์ ในพระบิดาของพระองค์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา

อัครสาวกเปาโลสารภาพว่าเขาได้ตายไปพร้อมกับพระคริสต์ และทรงนำเขาไปสู่ชีวิตใหม่ เขาจึงเป็นเครื่องมือของพระเจ้าโดยการ เชื่อว่าเขาได้รับบัพติศมา เข้าร่วมในพระเยซู คริสต์ ( กาลาเทีย 3 : 27 ) ในข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้พบบัพติศมาที่พระเยซูทรงได้ รับ, ได้พบพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขน, และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานให้กับทุกคนผู้ที่เชื่อในข่าว ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่แท้จริงนี้

ท่านรู้จักและเชื่อในข่าวประเสริฐดั้งเดิมนี้ไหม ? นี่คือข่าวประเสริฐแท้จริงที่อัครสาวกทั้งหลายมีและเชื่อ เราก็เช่นกันจะต้องเชื่อทั้ง หมดในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณนี้

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.