Cebuano 1

  • ㆍISBN : 898314100X
  • ㆍPáginas : 445

IKAW BA TINUD-ANAY NGA NATAWO PAG-USAB SA TUBIG UG SA ESPIRITU?

Paul C. Jong

Ang dugukan nga hilisgutan niini nga uluhan mao ang "pagpakatawo pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu." Kini adunay orihinalidad sa iyang hilisgutan. Sa laing pagkasulti, kini nga libro sa tin-aw nagasulti kanato unsa ang natawo pag-usab ug unsaon sa pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu sa higpit nga pagsubay sa Bibliya. Ang tubig nagsimbulo sa bautismo ni Jesus didto sa Jordan ug ang Bibliya nagaingon nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Batutista. Si Juan mao ang representante sa katawhan ug kaliwat ni Aaron ang Labawng sacerdote. Si Aaron mitapion sa iyang mga kamot sa ulo sa dinakdakan nga kanding ug misalibay sa tanang tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Kadto maoy landong sa mga maayong butang sa umalabot. Ang bautismo ni Jesus maoy hulad sa pagtapion sa mga kamot. Si Jesus gibautismohan sa paagi nga gitapin-an sa mga kamot. Busa Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo ug gilansang sa krus aron sa pagbayad sa mga kasal-anan. Ang kasagaran sa mga Kristohanon wala masayod ngano nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan. Ang bautismo ni Jesus maoy uyok nga pulong niini nga libro, ug ang labing mahinungdanon nga bahin sa Ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Matawo lamang kita pag-usab pinaagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang Krus.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.