Kirghiz 1

  • ㆍISBN : 8983141174
  • ㆍPáginas : 450

СEH ЧЫH ЭЛE CУУДAH ЖAHA РУXTAH TӨPӨЛДYҢ бEЛE?

Paul C. Jong

Бул сірјтјјнін негизги темасы "Суудан жана Рухтан тјрјліі." Бул китептин темасы менен негизи байланыштуу, башкача айтканда бул китеп Ыйык Жазуунун негизинде жазылган «Суу жана Рух Жакшы Кабары» жјніндј окутат. Суу Ыйсанын Иорданда Жакан чјмілдіріічі аркылуу сууга чјміліісін тішіндірјт. Жана Ыйсанын Иорданда Жакан чјмілдіріічі аркылуу сууга чјміліісі менен биздин кінјјлјрібіз Ага јткјн. Жакан Ыйык Кызматчы Арундун тукумунан чыгып, бардык адамзаттын јкілі болгон. Арун Кінјјлјрдјн Куткарылуу кіні курмандык эчкинин башына кол кою менен Ысрайылдын біткіл кінјјсін ага жіктјгјн. Бул келе турган жакшы нерселердин кјлјкјсі гана болчу. Ыйсанын чјміліісіндј да Жакан Ыйсанын башына колун койгон. Ошентип Ал бардык дійнјнін кінјјлјрін чјміліі аркылуу алып кеткен жана биздин кінјјлјрібіз ічін айкаш жыгачта тјлјгјн. Бирок кјптјгјн машаякчылар эмне ічін Ыйса Жакан аркылуу сууга чјмілгјнін билишпейт. Ыйсанын чјміліісі бул китептин ачкычы жана суу жана Рух Жакшы Кабарынын тішіндірмјсі. Биз Ыйсанын чјміліісінј жана айкаш жыгачына ишеніі аркылуу гана куткарыла алабыз.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.