Thai 10

  • ㆍISBN : 8983145730
  • ㆍPáginas : 276

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅱ)

Paul C. Jong

ตามที่พระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสให้สร้างพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่า แต่ในพันธสัญญาฉบับใหม่ พระเจ้าทรงต้องการให้เรา สามารถสร้างสถาน บริสุทธิ์ในหัวใจของเราแต่ละคนเพื่อว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราได้ ปัจจัยของความเชื่อที่เราสามารถสร้างสถานบริสุทธิ์นี้ในหัวใจของเราได้ คือ พระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ  เราต้องชำระความผิดบาปของเราทั้งหมดด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ พระเจ้า ทรงบอกเราให้ทำหัวใจให้ว่างเปล่าและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยให้สร้างสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ เราจะต้องชำระหัวใจของเรา ให้สะอาดทั้งหมดโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่โดยการปรับ จิตใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้ อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่ เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่ โดยการปรับจิต ใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.