Cebuano 8

  • ㆍISBN : 8983142936
  • ㆍPáginas : 521

Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag - Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Kasagaran sa mga Kristohanon karon nagsalig diha sa pangagpas sa tugob nga kalipay sa dili pa ang kalisdanan. Tungod kay sila nagsalig niining bakak nga doktrina nga nagtudlo kanila nga sila igabayaw sa dili pa moabut ang Dakong kalisdanan sa pito ka mga tuig, sila nagagiya sa taspukan nga relihiyosong mga kinabuhi diha sa pangpang sa kaugalingong kahimuot.
Apan ang tugob nga kalipay sa mga santos mahitabo lamang human ang mga hampak sa pito ka mga trumpeta mangatuman hangtud nga ang ikaunom nga hampak ikabubo na, una pa nga ang tugob nga klaipay mahitabo human ang Antikristo motumaw taliwala sa kalibutanong kaguliyang ug ang mga natawo pag-usab nga mga santos masinakit, ug nga kon ang ikapitong trumpeta pagahuypon. Niining panahona nga si Jesus mokunsad gikan sa langit, ug ang pagkabanhaw ug tugob nga kalipay sa natawo pag-usab nga mga santos mahitabo (1 Tesalonica 4:16-17).
Niining adlawa, ang matag usa niining kalibutana magabarug diha sa kinasang-an sa dalan sa iyang walay katapusang kapalaran. Ang matarung kinsa nangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa "ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu" pagabanhawon ug matugob sa kalipay, ug maoy mahimong mga manununod sa Gingharian sa Kalibohan ug ang walay katapusang Gingharian sa Langit, apan ang mga makasasala kinsa wala makaambit niining unang pagkabanhaw mosagubang sa dakong silot sa pito ka mga panaksan nga igabubo sa Dios ug igatambog ngadto sa walay katapusang kalayo sa empeyerno.
Busa, ikaw karon kinahanglan mogula gikan sa tanang bakak nga mga doktrina sa mga relihiyon ug sa kailibgon ug nalibog nga mga hiyas niining kalibutana, ug mosulod ngadto sa matuod nga Pulong sa Dios. Ako naglaum ug nag-ampo nga pinaagi sa pagbasa sa akong serye mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamong tanan mabuboan uban sa panalangin sa pagkabanlas sa tanan ninyong kasal-anan, ug magadawat sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoo nga walay kahadlok.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.