Cebuano 14

  • ㆍISBN : 898314615X
  • ㆍPáginas : 376

Serye 3 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo - Ang Unang Sinulat ni Juan (Ⅰ)

Paul C. Jong

Si Apostol Juan maoy usa sa labing dakung espirituhanong mga pangulo sa Kristyanismo. Ang tulo ka mga Sinulat nga iyang gisulat sa gihapon nagpamatuod sa labing kinatibuk-an ug espirituhanong Kamatuoran ngadto sa mga santos sa Iglesia sa Dios. Apan adunay ubang mga yugto nga malisud natong hubaron ug sabton.
Kita makahatag sa 1 Juan 1:8 ingon nga unang panig-ingnan sa malisud nga mga yugto sa mga Sinulat ni Juan: "Kon kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran." Kini nga yugto malisud nga sabton, ilabi na kon atong idapat kini ngadto sa mga magtutuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.
Ang ikaduha nga panig-ingnan mao ang 1 Juan 1:9, "Kon isugid ta ang atong mga sala, Siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo Siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarung." Kini maoy nahimong usa sa labing kanunayng gikutlo nga mga yugto kon ang mga makasasala mosulay sa pagpadayag sa bibliyanhong sukaranan sa ilang mga pag-ampo sa paghinulsol. Nan, kini nga yugto ba nagpasabot nga ang mga makasasala kinahanglan mosugid sa ilang kasal-anan aron mapasaylo sa kasal-anan nga ilang nahimo? O, kini ba nagkahulugan nga ang matarung kinsa nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu angay mosugid sa ilang kasal-anan? Kita kinahanglan nga mosalig niini nga yugto sumala sa paghubad sa Balaang Espiritu, ang Tagsulat sa Bibliya, ug ngadto sa tuyo ni Juan nga Apostol.
Ang ikatulo nga panig-ingnan sa malisud nga yugto mao ang 1 Juan 2:22, "Kinsa ba ang bakakon kundili siya nga nanghimakak sa matuod nga si Jesus mao ang Kristo? Ang antikristo mao kini siya: ang dili moangkon sa Amahan ug sa Anak." Kini nga yugto naghisgot mahitungod kon kinsa ang mga kaaway sa Dios. Kini nga bersikulo nagpatin-aw nga ang mga kaaway sa Dios mao kadtong wala mosalig nga si Jesus mao ang Dios. Ug kini usab nagkahulugan nga sila wala mouyon sa Amahan ni Jesus Kristo ingon nga Dios.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.