Thai 1

  • ㆍISBN : 8983141913
  • ㆍPáginas : 312

ท่านได้เกิดใหม่ อย่างแท้จริง โดยน้ำและพระวิญญาณไหม?

Paul C. Jong

ในกลุ่มของหนังสือชุดคริสเตียนที่ได้เขียนเกี่ยวกับการเกิดใหม่นี่เป็นหนังสือเล่มแรกของเรา เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้โดยปราศจากการ เกิดใหม่อีกครั้งของน้ำและพระวิญญาณการเกิดใหม่หมายความว่าผู้มีบาป ถูกช่วยให้รอดจากบาปทั้งหมดโดยการเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขน ของพระเยซูมาเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและเข้า ไปสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างผู้ที่มีความชอบธรรม ผู้ที่ไม่มีบาป

Audiolivro
TH/01/Ch1_อันดับแรกเราต้องทราบถึงการชำระบาปของเรา.mp3
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.